Common Merit RankUser Id/Registration NumberUser NameUser CategoryUser SubcategoryMerit Score
1230717013804PUJA BHOWMIKUR95.4000015
2230719014372PRIYA DEBNATHUR94.4800034
3230719014319SUCHITRA DASSC93.4000015
4230723014930ROSHNI ADHIKARIUR93.1999969
5230717013965MUSKAN DEBNATHUR92.6800003
6230725015117AHINUR AKTARUR92.4800034
7230715013204RUMA DEBNATHUR92.3600006
8230716013551ANAMIKA BHOWMIKUR92.1200027
9230715013335DIYA CHOWDHURYSC92.0
10230714012996BISWADIP CHAKRABORTYUR91.7200012
11230714012886BARSHA DEBNATHUR91.3600006
12230715013324MAMAN BANIKUR91.2799988
13230714012931PARMITA SENUR91.0400009
14230717013882SAURAB SINHAUR90.8000031
15230714012767MANISHA KPUR90.7600021
16230714012924SUVADIP DATTAUR90.7200012
17230714012962SHUBHRA BISWASUR90.5599976
18230723014926PURNIMA DEBUR89.9199982
19230717013910PARMITA PATARIUR89.8000031
20230717013770SUMA DEYUR89.4800034
21230717013884SARNIKA BHOWMIKSC89.3600006
22230714012894APARNA DASSC89.2399979
23230718014095JOYDEEP MALLIKUR89.0800018
24230715013061SWARNALI MAJUMDERSC89.0400009
25230715013123TINA SHOMEUR89.0
26230712012568SNEHA GUPTAUR88.8799973
27230715013301JOYANTA DAS SC88.6399994
28230714013055ARPITA DASSC88.6399994
29230716013631NISHA SUTRADHARUR88.4800034
30230716013552PIJUSH DEBNATHUR88.4800034
31230716013682BIKRAM PARSHIUR88.4400024
32230717013736PAYEL DEBNATHUR88.4400024
33230715013243BARSA SHILUR88.3199997
34230717013948AKASH DASSC88.1200027
35230720014473PRATEETI CHAUDHURIUR88.0400009
36230714013014SUBRATA SHILUR88.0
37230715013412SANJITA PAULUR87.8799973
38230719014376PRIYA DEBUR87.8000031
39230714012855RUMA PAULUR87.7200012
40230716013482SUPARNA DEBNATHUR87.5199966
41230715013442SONALY RANI NATHUR87.5199966
42230713012626SAHIDUL ISLAM UR87.4800034
43230715013306PUJA BHOWMIKSC87.4800034
44230716013680PRITI DEYUR87.4400024
45230714012796ANUSRI PAULUR87.1600037
46230717014000SRIZA GHOSHUR87.1200027
47230716013562MAMITA KARMAKARUR87.1200027
48230724014980MAUSAMI ROUTHUR87.0400009
49230714012707SURAJIT DATTAUR86.8799973
50230717013894SULTANA BEGAMUR86.7200012
51230717013869NISHA SILUR86.5999985
52230716013565KABERI DEYUR86.5599976
53230721014644MANIKA DEYUR86.5599976
54230703012521SUBARNA NATHUR86.4800034
55230715013340SUDIPTA DEBUR86.4400024
56230714012712TANUSREE SARKARSC86.4000015
57230715013227PRIYANKA DATTAUR86.3199997
58230719014290PAPIYA MAJUMDERUR86.2799988
59210912006311AKASH DEBNATHUR86.2399979
60230721014703SAYANTIKA DEBNATHUR86.1999969
61230719014404JAYA ACHARJEEUR86.1600037
62230715013130RUPALI DEYUR86.1600037
63230714012769RAJIB SAHAUR85.9199982
64230714012977SOLANKI DEBROYUR85.9199982
65230717014001PRIYA PAULUR85.8799973
66230714012831ARMITA NANDIUR85.8799973
67230727015401BIPASHA DATTAUR85.8460007
68230714012909MANTI SUKLA DASSC85.8000031
69230715013305NEHA KAIRISC85.7200012
70230717013988ANAMIKA SAHAUR85.7200012
71230718014181DEBASREE CHOWDHURYUR85.6399994
72230725015065NANDITA SHILUR85.5999985
73230714012901PRITAM DEBNATHUR85.5199966
74230726015316ARPITA RUDRA PAULUR85.4800034
75230717013787RIMPI SUTRADHARUR85.4000015
76230720014505JUI BISWASSC85.3600006
77230714012891DIYA DEBNATHUR85.2799988
78230725015171NANDAGOPAL PAULUR85.2399979
79230714012732SUMA TRIPURAST85.1200027
80230716013609POURAMITA DASSC85.0
81230717013902ANAMIKA MITRAUR84.9599991
82230717013954PRATIMA ROYUR84.9599991
83230714013039DIPTI DEBNATHUR84.8799973
84230715013133URMITA CHOWDHURYUR84.8799973
85230714012875MOUSUMI BALUR84.8399963
86230714012837KAKULI NATHUR84.8000031
87230716013559SAIKAT DASUR84.7480011
88230714012772PARMITA MAJUMDERUR84.7200012
89230717013747SATABDI DASSC84.6800003
90230716013536JOYDIPA GHOSHUR84.6800003
91230714012757RINA BEGAMUR84.6399994
92230717013762RITA SINHAUR84.5999985
93230714012805PRIYA CHOWDHURYUR84.5199966
94230719014413RUPAN DASUR84.4800034
95230714012715MINAKSHI BHOWMIKUR84.4800034
96230717014060ARADHANA DHARUR84.4800034
97230716013665DEBASREE SAHAUR84.4400024
98230718014228SAGARIKA CHAKRABORTYUR84.3399963
99230714012904PARMITA KARUR84.2399979
100230714012746SMITA DEBNATHUR84.1999969
101230715013199SANGITA SINGHAUR84.1999969
102230718014126NABIN DASSC84.1200027
103230721014643BISHAL KUMAR SHILUR84.0800018
104230717013741TRISHAN DASSC84.0400009
105230717013840SUPARNA DASSC84.0
106230715013067MOUSUMI SAHAUR83.8799973
107230715013097TRISHNA SARKARUR83.8799973
108230720014446TRISHNA SARKARUR83.8799973
109230715013186PRIYA GHOSHUR83.7600021
110230715013171OMPA ROYUR83.7600021
111230722014766SOURAV PODDERSC83.7200012
112230717013810PRASANTA MAJUMDERUR83.7200012
113230717013837SPRIHA BHATTACHARJEEUR83.6460037
114230724014986BIJIT MALAKARSC83.5199966
115230715013333SUPRIYA SAHAUR83.4800034
116230720014551BISWAJIT DEBNATH UR83.4800034
117230714012899PRANTIKA SENUR83.4400024
118230716013650PAMPI DAS UR83.4000015
119230715013225TANIYA DASSC83.3600006
120230718014262SUPRIYA DEBNATHUR83.3199997
121230717013925PURBA BISWASUR83.2799988
122230722014759TAHMINA PARBINUR83.2399979
123230717013906RUBI NAMASC83.2399979
124230724014969SAYANTIKA PALUR83.1999969
125230717013967DEBALINA DASSC83.1600037
126230716013626SANCHITA PAULUR83.1200027
127230715013152SUNALI NAMASUDRASC83.0
128230719014424PRIYA BAIDYAUR83.0
129230721014700SAIKAT MAJUMDERUR82.9599991
130230718014191NIRUPAM NATHUR82.9599991
131230717014021PURNIMA SARKARSC82.9199982
132230724015003SUMAN DEBNATHUR82.9199982
133230718014122RAKESH CHANDRA DASSC82.8399963
134230714012693APARNA DEBNATHUR82.8399963
135230723014874MOUSUMI DASSC82.8000031
136230717013767SUBHRA DASUR82.8000031
137230722014820SAYAN ROYUR82.8000031
138230717013893SUPARNA SARKARUR82.7600021
139230717013759SANGITA SARKARSC82.6399994
140230715013256EMAIL SARKARSC82.5999985
141230718014098KABERI KURMIUR82.5599976
142230714013037PAPAN MALAKARSC82.4800034
143230714012793TAMANNA ROYUR82.4800034
144230717013971ANAMIKA NATHUR82.4339981
145230715013392KAJAL DASSC82.4000015
146200813002981BISHAKHA CHOUDHURYUR82.3600006
147230715013441JOYASRE DEB NATHUR82.3199997
148230726015209RESOM AFROJAUR82.3199997
149230715013193PREMTOSH DEBUR82.3199997
150230715013251PRIYANKA GOPEUR82.2799988
151230715013107PURBA SENUR82.2799988
152230717013733MUKTA DEYUR82.2399979
153230715013137SUPARNA BHOWMIKUR82.1999969
154230716013656PAYEL DEBNATHUR82.1999969
155230715013198SHARMITA PALUR82.1600037
156230717013966AKA SUKLA DASSC82.1600037
157230722014758DEBALINA PALUR82.1600037
158220805009576JENNY BEGAMUR82.0800018
159230716013655SUHEL MIAHUR82.0800018
160230720014567DIPAYAN CHAKRABORTYUR82.0800018
161230714012787JUEAL PATARIUR82.0800018
162230716013714TUSHAR SARKARUR82.0599976
163230718014130ANKITA MAJUMDERUR82.0400009
164230714012941CHANDAN DEBNATHUR82.0
165230717013850RIPAN DEBNATH UR82.0
166230713012600GIMLI DASSC82.0
167230714012750ANTAR DEBNATHUR81.9599991
168230723014910ISHITA SINHAUR81.9199982
169230720014573PUJA CHAKRABORTYUR81.8399963
170230717013788TANIA SULTANAUR81.8000031
171230714012799DEBASREE MALAKARSC81.7600021
172230723014870RIPA DEBNATHUR81.7200012
173230720014590AKASH DEYUR81.6800003
174230718014179MANISHA SARKARUR81.6800003
175230720014451MADHURI DEBNATHUR81.6800003
176230726015204SUSMITA DEBROYUR81.6399994
177230715013099SUBHATAJ BEGAMUR81.6399994
178230718014159PAROMITA SAHAUR81.5999985
179230715013369PALLLABI DEYUR81.5199966
180230717013777SUSMITA DEBNATHUR81.4800034
181230717013974DEEPJOY BANIKUR81.4400024
182230716013588BHABITA DASSC81.4000015
183230726015348NABANITA NANDIUR81.3799973
184230714012847ARNISHA SARMAUR81.3600006
185230727015458SUITEE PAULUR81.3199997
186230715013165PINKI DASSC81.2399979
187230715013236RUMPA MALAKARSC81.2399979
188230715013281HRIDAY DEBNATHUR81.2399979
189230723014902RUPA DASUR81.1999969
190230719014304BAPPA DEYUR81.1999969
191230717013870ARPITA DASUR81.0400009
192230717013751PRASENJIT DEBNATHUR81.0400009
193230717013922ANIRBAN DASSC81.0
194230714012821PARMITA DATTAUR81.0
195230714012834PAPIYA DEBUR80.9599991
196230714012893MOUSUMI DEBNATHUR80.9199982
197230714012866TRIPTEE DASSC80.9199982
198230714012846PUSPA NATHUR80.8799973
199230716013535SUSMITA SHILUR80.8799973
200230718014073RUPALI ROYUR80.8399963
201230715013430SANHITA ROYUR80.8000031
202230717013914PRIYA BEGAMUR80.7600021
203230716013504AMRIT KUMAR PAUL UR80.6800003
204230715013299SUDIPA DEBNATHUR80.6800003
205230715013266MANISHA DATTAUR80.6800003
206230715013427SHANTA DEBNATHUR80.5999985
207230714013015BRISTI DEBNATHUR80.5599976
208230720014506SAHANAJ AKTARUR80.5199966
209230618012431DEBAJIT DASSC80.4400024
210230724014978SAGARIKA DEBUR80.4000015
211230719014381ASHA RANI DASSC80.3600006
212230718014113PRIYANKA DEBUR80.2399979
213230716013539TRISHA DASSC80.2399979
214230717014008SHOUBHIK DEBNATHUR80.2399979
215230716013515PAPI DEBUR80.2399979
216230714012971SIMA DASSC80.1600037
217230714012830PRITI DASSC80.1200027
218230721014655RIYA ROYUR80.1200027
219230715013348SATARUPA SAHAUR80.0400009
220230719014297BABY DASSC80.0
221230719014387MITRA MAJUMDERUR79.9599991
222230716013497MITUN SUTRADHAR UR79.9599991
223230718014162KANIKA DASSC79.9199982
224230715013213AVOY SINHAUR79.9199982
225230714012959NAYAN DASSC79.8799973
226230717013921CHANDA MUHURIUR79.8799973
227230725015106SUMITA NATHUR79.8000031
228230719014333JAYASHREE DEBROYUR79.7600021
229230725015175DHARANIKA TRIPURAST79.6999969
230230719014354RUPALI NAMASC79.6399994
231230714012739MINAKSHI MALAKARSC79.6399994
232230727015424SHRABANI PAULUR79.6399994
233230720014449SANTA BHOWMIKSC79.6399994
234230721014694SONALI MAJUMDERUR79.5999985
235230714012668SABITRI PAULUR79.5999985
236230718014117PRIYA DASSC79.5599976
237230722014839RAHUL KARMAKARUR79.5599976
238230713012622ANIK DASUR79.5599976
239230719014398PRIYANKA RUDRAPAUL UR79.5599976
240230716013523SUJAN DEYUR79.5199966
241230722014823SUNANDA SENUR79.4800034
242230719014276RUMA DASSC79.4800034
243230715013113ARPITA SENUR79.4400024
244230721014684SUSHMITA DEBNATHUR79.4400024
245230714013040ARPITA SARKARUR79.4400024
246230719014368SUMITA DEBNATHUR79.4000015
247230714012823ASHIMA MALAKARSC79.3600006
248230714012716DEEPJOY BARDHANUR79.3600006
249230714012795ANAMIKA DEBNATHUR79.3199997
250230714012753SNEHA MAJUMDER SC79.3199997
251230714012982PRIYANKA DASSC79.2799988
252230716013569PIU DEBNATHUR79.2799988
253220807010371ANTAR CHAKRABORTYUR79.2580032
254230727015400RIYA SINGHAUR79.1999969
255230719014275PRIYA DASSC79.1600037
256230714012764PUJA PAULUR79.1600037
257230718014081MANUJ PAULUR79.1600037
258230715013409TRISHA KARUR79.0800018
259230715013132SAGARIKA DASSC79.0400009
260230718014129SNEHA DEBNATHUR79.0400009
261230716013624SUPRIYA DEBNATHUR79.0
262230714012719RAHUL NAMASC79.0
263230714012946PUJA SHILUR79.0
264230721014685LAXMI DEBNATHUR78.9599991
265230718014142BITI RANI DASSC78.9199982
266230718014075TANJINA AKTERUR78.9199982
267230717013756SUBARNA BARMANSC78.8799973
268230717013730BISHWAJIT SHILUR78.8399963
269230724014960UTTAM NAMASUDRASC78.8000031
270230727015495LIPI DEBNATHUR78.7600021
271230725015099SUMI DEBUR78.7600021
272230715013285ISHITA DASSC78.7600021
273230715013172ANIRBAN ASHUR78.737999
274210913006357DIPTANU MAJUMDERUR78.7200012
275230718014091NIKITA SARKAR UR78.7200012
276230714012806ITI DASSC78.7200012
277230717013726SANGITA DEBBARMAST78.6800003
278230715013194MEGHA SAHA UR78.6399994
279230720014485RINKU DASSC78.5599976
280230625012497SUPARNA PAULUR78.5199966
281230726015276DIPTI DASUR78.5199966
282230714012751BARNA CHANDAUR78.4800034
283230715013326SAYAN DASSC78.4800034
284230719014320PRIYATOSH DEBNATHUR78.4800034
285230715013458PUJA DEB NATHUR78.4800034
286230715013439AMITAV DEBUR78.4400024
287230721014646TUSHITA DEBNATHUR78.3600006
288230727015431DEBIKA ROYUR78.3600006
289230715013184ANAMIKA DASSC78.3600006
290230720014569SAINI GOPEUR78.3600006
291230721014606AKASH BANIKUR78.3199997
292230720014507RAHUL DEBNATHUR78.3199997
293230727015444SINKU DEBNATHUR78.2519989
294230717013778RUPA BARMANSC78.1999969
295230717013900KAKALI DASSC78.1999969
296230717013989RUBEL TRIPURAST78.1999969
297230717013738PAYEL DATTAUR78.1600037
298230725015080TANUSREE NATH UR78.1200027
299230715013362DIPANJALI DEBNATHUR78.0400009
300210915006987RINKU MAJUMDERSC78.0400009
301230715013389APARNA SAHAUR78.0400009
302230718014207TANIYA NAGUR78.0
303230715013168AMRITA CHOWDHURYUR78.0
304230715013447SAIKAT SINHAUR77.9599991
305230725015169BIPASHA PAULUR77.9599991
306230715013347PAYAL PAULUR77.9199982
307230714012961TAMANNA KARUR77.8799973
308230717013853SANCHITA DEBNATHUR77.8799973
309230715013114SATARUPA CHAKRABORTYUR77.8519974
310230716013516ASHIM BISWASUR77.8399963
311230716013560SAGARIKA DASSC77.8399963
312230718014094RUMI SINHAUR77.8399963
313230714012718SUMITRA SHILUR77.8000031
314230726015232SUJATA BISWASSC77.8000031
315230715013219SHIULI DASSC77.7600021
316230715013463MUNTI MURASINGST77.7200012
317230719014281PAYEL DEBNATHUR77.7200012
318230717014063PRIYANKA SINHAUR77.6600037
319230717013760PRITHA CHAKRABORTYUR77.6399994
320230721014636PAPI DASSC77.6399994
321230723014878SUSMITA SINGHAUR77.6279984
322230720014523PARMITA MALLAUR77.5999985
323230714012761ANAMIKA DASSC77.5999985
324210911005731RAJ BHOWMIKUR77.5599976
325230725015100TUSHI PAULUR77.5599976
326230719014365BISHAL DEBUR77.5599976
327220819011757ALPANA BEGAMUR77.5540009
328230724014941RAMA DASSC77.5199966
329230720014486SMITA DASSC77.5
330230714012867SANTOSH MOHAN DEBUR77.4800034
331230717013923BINA DASSC77.4800034
332230719014302PUJA RANI DEBNATHUR77.4800034
333230717013871ABANTIKA MAJUMDERUR77.4800034
334230717013998SANDIPA DEBNATHUR77.4400024
335230713012633PUJA NAMASC77.4000015
336230724014982TRISHITA DASSC77.4000015
337230722014843PRASENJIT SARKARSC77.3600006
338230714012728PAPRI BARMANSC77.3600006
339230714012972RUPAM CHAKRABORTYUR77.3600006
340230717014014ABHIJIT DATTAUR77.3199997
341230717013950NAMITA SARKARUR77.3199997
342230715013206APAN PATARIUR77.2799988
343230720014450RIMA SUR ROYUR77.2799988
344230717013792DIPANDITA RUDRA PAULUR77.2799988
345230719014270BARSHA DEYUR77.2399979
346230719014336EMRAN HUSSAINUR77.2399979
347200814003156BARNALI NANDIUR77.1999969
348230714012818PUSPA SARKARSC77.1999969
349230716013686PRIYA DEBNATH UR77.1999969
350230717013865SRABANI MUHURIUR77.1999969
351230722014818DEEPTANU SARKARUR77.1600037
352230429012319PRADIP DEBNATH UR77.1600037
353230714012933ISHITA RUDRA PAULUR77.1600037
354230719014418RAMESHWAR PATARIUR77.1200027
355230714012845POPI DASSC77.1200027
356230726015346SAGAR SARKARUR77.1200027
357230718014078JUHITA SARMAUR77.0800018
358230718014229AJOY GHOSHUR77.0800018
359230715013062RUDRA DASSC77.0800018
360230715013271KOHELI NATHUR77.0800018
361230727015382SANGITA CHAKRABORTYUR77.0400009
362230727015475RIYA PAULUR77.0400009
363230723014929SANGITA DASSC77.0400009
364230722014844SUSANTA BHOWMIKUR77.0400009
365230715013151SALKA JAMATIAST77.0279999
366230714012883JOYASRI PATARISC77.0
367230715013246SUMAN SUTRADHARUR76.9599991
368230717013847MANTI DEBNATHUR76.9599991
369230719014423SAMARPITA PAULUR76.9599991
370230716013637PURNIMA KARUR76.9199982
371230716013600SUSMITA SARKARUR76.9199982
372220816011388ZAHIDA BEGAMUR76.8799973
373230716013674BAISHALI DASSC76.8799973
374230716013654BISHAL SAHAUR76.8399963
375230717013808DIYA CHAKRABORTYUR76.8000031
376230715013144NAJMA BEGAMUR76.8000031
377230719014283SAJIT SARKARUR76.8000031
378230715013117CHAMPA SUTRADHARUR76.7600021
379230715013270ARPITA NATHUR76.7200012
380230716013616SNIGDHA DEBNATHUR76.7200012
381230715013446ARPITA PAULUR76.6800003
382230726015317SANKITA BHATTAUR76.6399994
383230719014300ABHIJIT PAULUR76.5999985
384230723014883RUSHNA BEGAM UR76.5599976
385230714012678ARPITA AICHUR76.5199966
386230718014194ANUPRIYA SARKARUR76.5199966
387230718014235DEBALINA MODAKUR76.5199966
388230720014476SOMA BEGAMUR76.4800034
389230716013679BHASKAR ROYUR76.4800034
390230717014003SNEHA SAHAUR76.4400024
391230720014458GOURAV CHAKRABORTYUR76.4400024
392230716013605JHUMA MALAKARSC76.4400024
393230717014002KUNJA RANI SINGHAUR76.4000015
394230716013544SWETA PAULUR76.4000015
395230715013388SAMPA SUTRADHARUR76.3600006
396230718014180MAHIMA BISWASSC76.3600006
397230715013104BIRAT SAHAUR76.2919998
398230714012808KANIKA DASSC76.2799988
399230724014967PAPI DAS SC76.2799988
400230716013677SUSMITA MAJUMDERUR76.2399979
401230716013612RIPAN DEBNATHUR76.2399979
402230714012734RAHUL GUHAUR76.2399979
403230719014343MUSTAKIMA KHATUNUR76.1999969
404230722014772BITHI DASSC76.1999969
405230719014422FAYJUL ISLAMUR76.1600037
406230717013743ANTARA DASSC76.1600037
407230715013287BIPASHA DASSC76.1600037
408220809010699PRASANJIT DEBNATHUR76.1200027
409230717013806DIYA BISWASUR76.0800018
410230715013224SAYANTIKA DASSC75.9599991
411230725015138TUSHAR SUTRADHARUR75.9599991
412230720014562SUJIT BISWASSC75.9199982
413230715013228PRIYANKA DASSC75.9199982
414230724014944JOYJIT DEBNATHUR75.9199982
415230724015059SUPRIA DEBNATH UR75.8799973
416230718014202DIPTANU DEBUR75.8799973
417230721014706SUDIP DEBNATHUR75.8799973
418230714012784RAKHI MALAKARSC75.8399963
419230716013563TRISHNA PAULUR75.8399963
420230720014463KANIKA MOGST75.8399963
421230718014216SUNIA JAMATIAST75.8000031
422220813011193MERI SINGHAUR75.8000031
423230714012889STALA BHADRAUR75.7480011
424230715013145ANIRBAN SURUR75.7259979
425230715013372KALYANI DEYUR75.6800003
426230718014177DEBARUPA NATHUR75.6800003
427200824004389ANKITA DASUR75.6399994
428230727015513ANKITA BHOWMIKUR75.6060028
429220805009519SUMIT SAHAUR75.5999985
430230715013233AKASH BARDHANUR75.5999985
431230715013119TANMOY DASSC75.5599976
432230715013282MAHASWETA PALUR75.5199966
433230718014110TANUSHREE DASSC75.4800034
434230715013438BHASKAR GHOSH UR75.4800034
435220808010620CHANDANA SENUR75.4400024
436230715013255CHANDANA DASSC75.4400024
437230726015218RUSHA GHOSHUR75.4000015
438230720014465SUSMITA DEBUR75.3820038
439230720014494SUKANTA BISWASUR75.3600006
440230715013175AKHI SARMAUR75.3199997
441230715013071RESHAM AFROZAUR75.3199997
442230719014377JULI DEBNATHUR75.3199997
443230717014004MAN CHANDRA DASSC75.3199997
444230718014189MAMAN HOSSAINUR75.3199997
445230727015419DEVASHREE ACHARJEEUR75.3199997
446220807010359BISHAL SHILUR75.2799988
447230718014246SHYAN DEYUR75.2799988
448230723014931PARAMITA DASSCPWD75.2799988
449230714012957DEBJANI MAJUMDERSC75.2799988
450230720014578UDAY SHILUR75.2799988
451230715013322PAPIYA NANDIUR75.2399979
452220717009367ARPANA ROYUR75.1999969
453230724014951TINA SINGHA UR75.1999969
454230717013783ARPITA RUDRA PAULUR75.1600037
455230714012949AKASH BHOWMIKUR75.1200027
456230714012705KAUSHIK SENUR75.1200027
457230722014749BAISHAKHI SHILUR75.1200027
458230720014464MANTI GHOSHUR75.0800018
459230715013469CHAITI SARKARUR75.0
460230726015231HALIMA BEGAMUR74.8799973
461230716013561PARMITA DASSC74.8799973
462230725015172HACHINA BEGAMUR74.8399963
463230714012723SUBRADIP SARKARUR74.8399963
464230722014763NAMITA MALAKARSC74.8000031
465220813011194CHAYANIKA GHOSHUR74.8000031
466230727015479DEVARJITA CHAKRABORTY UR74.8000031
467230718014243ANAMIKA DASSC74.8000031
468230726015257MANIKA DASSC74.7600021
469230715013444AKASH DASSC74.7600021
470230716013473KAUSHIK ROYUR74.7600021
471230715013215NEHA BAIDYASC74.7600021
472230715013419RAHUL PAULUR74.6800003
473230714012711BISWAJIT MAJUMDERUR74.6800003
474230716013511TAHMIN AKTARUR74.6800003
475230715013066ROBINA AKTERUR74.6800003
476230717013734MASUMA BEGAMUR74.6399994
477230714012686ARPITA DASUR74.6399994
478230721014654ABHIJIT SHILUR74.5879974
479230716013666PUJA DEBUR74.5780029
480230717013784TRISHNA PAULUR74.4800034
481230715013339SWEETY SHILUR74.4800034
482230724015049DEBASMITA DASSC74.4400024
483230716013623AJMA KHATUNUR74.4400024
484230723014886SUSMITA BEGAMUR74.4400024
485230717013934SUPARNA SUTRADHARUR74.4000015
486230718014148TANIYA DASSC74.4000015
487230718014221MAKMUDA AKTARUR74.3199997
488230717013752SIMA BEGAMUR74.3199997
489230715013230SAMRAT DASSC74.3199997
490230723014895SOURAMITA RUDRAPALUR74.3199997
491230714012698JHUMKA NAMASC74.2799988
492230717014036RASHMEE DAS SC74.2399979
493230723014922MAYURI DEBNATHUR74.2399979
494230717013727EAYASMIN AKTARUR74.2399979
495230724014976SANGHAMITRA CHOUDHURY UR74.2399979
496230714012755SUSHANTA MAJUMDERSC74.1999969
497230725015146SAGARIKA DEBUR74.1999969
498230714013022SUNTA SAHAUR74.1999969
499220806009855TUMPA PAULUR74.1600037
500230714012956SWAPNA DEBNATHUR74.1600037
501230716013604SUPRIYA PAULUR74.1200027
502220806010149KOUSER UDDINUR74.0800018
503230716013611SHIBAM SAHAUR74.0800018
504230717013960SUBHANKAR CHAUDHURYUR74.0800018
505230715013202PARBATI GHOSHUR74.0400009
506230719014335MEGHA SUKLA DASSC74.0400009
507230722014809ANAMIKA NATHUR74.0
508230718014145SRIPARNA DEYUR74.0
509230716013568RIYA PAULUR74.0
510230718014087PAPIYA NAMASC73.9599991
511230717013961RIMA DASSC73.9599991
512230725015083AGRADIPA GOSWAMIUR73.8799973
513230715013334SUPARNA NATHUR73.8799973
514230717013899PAYAL DASSC73.8399963
515230716013580SHAYAN DASSC73.8399963
516230721014658SUDIPA BHATTACHARJEEUR73.8339996
517230725015136PUJA DEBUR73.8000031
518210911005814RAHUL DASSC73.8000031
519230715013170ROUSHNA AKTAR NARGISUR73.8000031
520230714012801NANDITA GHOSHUR73.8000031
521230723014899ANTASHRI DATTAUR73.7600021
522230716013695SUBHAJIT DEBNATHUR73.7600021
523230718014071MOUTUSHI NATHUR73.7600021
524230720014478PUSPITA PAULUR73.7600021
525230725015155ANUSREE RUDRA PAULUR73.7600021
526230719014437RAHUL GHOSHUR73.7200012
527230717013789MITAN GHOSHUR73.6800003
528230715013232SRABANA KARMAKARUR73.6800003
529230720014467UTPAL SARMA UR73.6399994
530230714012759AKASH DASSC73.5999985
531230717014013UMA DEYUR73.5999985
532230714012929TANISHA MALAKARSC73.5999985
533230717013941SUJAYA DEBNATH UR73.5999985
534230718014140RIYA DASUR73.5999985
535230724014979RUJINA AKTARUR73.5599976
536230722014847MANJUSHREE DHARUR73.5599976
537230715013153MITA NANDIUR73.5599976
538230717013824SUSMITA DASSC73.5599976
539230715013135SOURABH NAMASC73.5599976
540230715013241RUBINA AKTERUR73.5199966
541230715013265TRISHITA BANARJEEUR73.4800034
542230714012779PRITI BAIDYAURPWD73.4400024
543230719014395DIPALI TRIPURAST73.4400024
544230718014137SUJATA DASSC73.4000015
545210911005780TUSHAR KANTI MALAKARSC73.4000015
546230717013949TRISHA DATTAUR73.3600006
547230727015405CHAITI NUR UR73.3600006
548220817011488SRABANI SOMUR73.3600006
549230715013418BARSHA DEYUR73.3600006
550230723014915BULTI SAHAUR73.3600006
551230714012738TITHI ROYUR73.3320007
552230723014925ANKITA DEBNATHUR73.3199997
553230715013188JOY DEBNATHUR73.3199997
554200811002433ROHAN BHATTACHARJEEUR73.2919998
555220808010536RUPA SARKARSC73.2919998
556230714012687MOUSUMI DASSC73.2799988
557230715013436PAPRI SHILUR73.2799988
558230714012810VIKI DATAUR73.2399979
559230717013959ARPITA BHOWMIKUR73.1999969
560230716013489NOPUR KARMAKAR UR73.1999969
561230716013507CHUMKI SUTRADHARUR73.1600037
562230727015503MOUSAMI MAJUMDERSC73.1600037
563220813011203PARTHA DASSC73.1600037
564230714012675DWIPRAJ DASSC73.1320038
565230716013658RINGKI SHILUR73.1200027
566230714012665MANOJ KANTI DEBUR73.0400009
567230724014945NABANITA BISWASSC73.0279999
568230722014770ETI DASSC73.0
569210914006732MAMPI DEBNATHUR72.9599991
570230713012631TANIYA DAS SC72.9199982
571230714012973SHOBHA DATTAUR72.8799973
572210915006949PINKU MALAKARSC72.8799973
573230716013669MINAKSHI DEBNATHUR72.8799973
574230717013818RUMPA DEBUR72.8740005
575230722014794AJOY TRIPURAST72.8399963
576230721014645SANKARI DEBIUR72.8399963
577230715013411SUSANJIT CHOWDHURYSC72.8000031
578230716013484PRIYA DASSC72.8000031
579220816011396KANIKA DEBNATHUR72.7600021
580230718014125SUBRATA DEYUR72.7600021
581230722014816APARNA PAULUR72.7200012
582230715013178ANTARA CHOUDHURYSC72.6800003
583230714012878TANUSREE DASSC72.6800003
584230714012998ILA DASSC72.6800003
585230715013242ANINDITA DASSC72.6399994
586230723014868SABANA BEGAM UR72.6399994
587230714012736SUSMITA CHANDAUR72.6399994
588230713012590MD BADRUZ ZAMAN UR72.6259995
589230721014653PRIYANKA MAHAPATRAUR72.5999985
590230723014859DIPSHIKHA SINHAUR72.5999985
591230727015427BIPASHA DATTAUR72.5599976
592230720014580INUS ALIUR72.5599976
593230724014968SATHI MALAKARSC72.5599976
594230715013122PURBITA SARKARSC72.5199966
595230724014997JOYA DEBUR72.5199966
596230714012937BARSHA DASSC72.4800034
597230717013977SWAPNA MITRA SC72.4400024
598230717013995GOURAB PAULUR72.4000015
599230714012714SOHANI ACHARJEEUR72.4000015
600210912006088PIYALI CHANDAUR72.3600006
601210920007644SUBARNA DEBNATHUR72.3600006
602230714012758AKASH DASSC72.3479996
603230719014425ANTARA SUTRADHARUR72.3199997
604220806010047BANASHRI DEBUR72.2799988
605220806010046ANAMIKA DEBUR72.2799988
606230717014018NIKITA DEBUR72.2799988
607230716013555BAISHAKHI DASSC72.2799988
608230718014215AKASH SARMAUR72.2399979
609230719014340SOMA DASSC72.2399979
610230716013593MITALI BHATTACHARJEEUR72.2399979
611230714012902MANDIRA DASUR72.2399979
612230720014475PUJA SAHAUR72.1999969
613230715013365KHUSHBO AKTERUR72.1600037
614230717013800TANUSREE MAJUMDERUR72.1600037
615230726015198ARNAB PALUR72.1600037
616230717014023SOUMEN PAULUR72.1600037
617230715013374AKASH DASSC72.1200027
618230717013984SAHID DEBBARMA ST72.0800018
619230719014312ASMA AKTHER UR72.0
620230716013582SUMI SUTRADHARUR72.0
621230715013124AMAN DASSC72.0
622210913006457BISWARUPA DEYUR71.9660034
623230724014942PRAPTI SARKARUR71.9599991
624230714012964PARMITA DASSC71.9599991
625230716013702PARITOSH DEBNATHUR71.9599991
626230716013543RUPASI BHOWMIKUR71.9599991
627230715013179TRISHNA DEYUR71.9599991
628230715013245ANKITA BAIDYAUR71.9599991
629230718014169SAHELI SENUR71.9199982
630220806009844SANIA BEGAMUR71.8799973
631230714012966SHACHINDRALAL GOURSC71.8399963
632230720014572SULAKHA DEBNATHUR71.8399963
633230715013373RUPA CHOWDHURYUR71.8219986
634230715013116ARPITA SHARMAUR71.8000031
635230724014984AJOY GOALAUR71.7600021
636230723014884SAMIA ALAMUR71.7600021
637230717013983SUSHMITA DASSC71.7600021
638230714012660SAJIB DEBNATHUR71.7600021
639230716013478PRIYANKA DASSC71.7200012
640230721014612SAJIB DASSC71.7200012
641230716013644BELI RANI DASSC71.6800003
642230716013689TANISA CHAKRABORTYUR71.6620026
643230726015331TRISHI DEBNATHUR71.6399994
644230715013298SONIA DEBNATHUR71.5999985
645230714012990BISWAJYOTI DASSC71.5999985
646230726015263JAYANTI CHAKMAST71.5599976
647230727015448SWATI KUMARI SINGHUR71.5
648210911005749SUMAN DASSC71.4800034
649230714012923SARMISTHA DASSC71.4800034
650230726015319JUYELI ROYUR71.4800034
651230717013891ADRITA ACHARJEEUR71.4800034
652230722014737LAXMI DEBNATHUR71.4800034
653230717013887RANA PRATAP DEB UR71.4800034
654230714013045DIGANTA DEBNATH UR71.461998
655230718014209RAHUL DEBUR71.4400024
656230720014598PRITIKA DASSC71.4059982
657230715013272PRIYANKA NATHUR71.4000015
658230720014539SUBHRAJIT SEN UR71.4000015
659230717013802SIMA DEBNATHURPWD71.4000015
660230717014056UTPAL GHOSHUR71.3600006
661230717014035RESHMI PALUR71.3199997
662230716013671DIPANNITA CHAKRABORTYUR71.2919998
663210915006943SUBRATA DASSC71.2799988
664230718014244SATYAJIT RAJAKSC71.2799988
665230719014339SUBRATA SUTRADHARUR71.2399979
666230717013811PARMITA DEBNATHUR71.2399979
667230714012721BARSHA DASSC71.2399979
668220805009531RIMA DASSC71.1999969
669230714012684RAHUL DASSC71.1999969
670230714012935USHA NATHUR71.1999969
671230721014640KISHAN DASSC71.1999969
672230723014888RIYA DEBNATHUR71.1999969
673230721014664FOZIYA AKTHARUR71.1200027
674230714013001RIMA BEGAMUR71.1200027
675230725015134AMITA NATHUR71.1200027
676230725015143RASHMI SHILUR71.0800018
677230719014361SUNIYA KAIPENGST71.0800018
678230722014753HAPPY MALAKARSC71.0800018
679230714012688PUSPA RANI BISWASUR71.0800018
680230715013304PAYEL BHOWMIKUR71.0800018
681230717013944BISWAJIT DEBNATHUR71.0400009
682230723014896POLASH PAULUR71.0
683230727015438MARIA KIPTIAUR70.9599991
684230723014927ARITRIKA DEYUR70.9599991
685230720014497POPI PAULUR70.9260025
686230716013672SANTANU GHOSHUR70.9199982
687230716013676ANNASHA DASSC70.9199982
688220806009856PAPIYA SHILUR70.8799973
689230715013106RIMPI DASSC70.8799973
690230724014990PAYEL DASSC70.8399963
691210914006803RIMI SHILUR70.8399963
692230723014877ANTARA DASSC70.8399963
693230720014455ARPITA BAIDYAUR70.8000031
694230719014278RUPALI NAMASUDRASC70.8000031
695230718014121RINU AKTERUR70.7600021
696230724014939JIBAN DEBNATHUR70.7600021
697230714012748SAYAN SHILUR70.7200012
698230715013303SUMA PAULUR70.7200012
699230721014599LIZA AKTERUR70.7200012
700230722014736MOUMITA DASSC70.7200012
701230726015227RAHUL DEBNATHUR70.7200012
702230719014379MEGHA ACHARJEEUR70.6800003
703230714012697SOHANI CHOWDHURYUR70.6800003
704230714012652PRANTIKA NATHUR70.6399994
705220805009707PAMPA DASSC70.6399994
706230717014027AKASH DASSC70.6399994
707230721014614SUSHMITA DEBNATHUR70.6399994
708230714013047POPPI BARMANSC70.5999985
709230718014223RUMPA BANIKUR70.5599976
710230714012860PAMPI DASSC70.5199966
711230716013556SHILPI KURMIUR70.4800034
712230715013154ABHIJIT SHILUR70.4800034
713230725015125PARUL CHAKMAST70.4800034
714230714012817SAPTAMI BHOWMIKUR70.4800034
715230714012709HUSNA BEGAMUR70.4400024
716230723014903PAYEL DEBNATHUR70.4400024
717230715013452HAKIM HOSSENUR70.4179993
718230715013195URMILA GHOSHUR70.4000015
719230719014306ANKITA ROYUR70.4000015
720230714012704RUPASRI DEYUR70.4000015
721230724015038SANUP SINHAUR70.4000015
722230725015177KANIKA DASSC70.3600006
723230727015440TANIYA DEBNATHUR70.3199997
724230722014850PRIYANKA SAHAUR70.302002
725230725015089RASMITA SARKARSC70.2399979
726230721014615ANAMIKA DASSC70.2399979
727230714013041BISWAJIT BAIDYA UR70.1999969
728230725015149SURAJIT DEBUR70.1999969
729230721014707ALAK DEBNATHUR70.1999969
730230714012896KANA SHILUR70.1999969
731230716013627PURNIMA DEBNATHUR70.1600037
732230714013017ROHAN SHARMAUR70.1600037
733230714013011KISHAN DASSC70.1200027
734230714012871BISWARUP DEYUR70.1200027
735230715013120PURNIMA DASSC70.1200027
736220806010143PAYEL GHOSHUR70.0800018
737230720014529PUJA DEBNATHUR70.0800018
738230719014435SNIGDHA BHATTACHARJEE UR70.0800018
739230716013704KUMKUM SAHAUR70.0800018
740230726015247NISFA BEGAMUR70.0579987
741230716013518SWITY DASSC70.0400009
742230714012978SUHEL AKTARUR70.0
743230716013542MRINMOY DEYUR70.0
744230715013464AKASH MAHAJAN UR69.9599991
745230722014787BAISHALI LODHUR69.9319992
746230716013662MOMITA DASSC69.9199982
747230715013128SAGAR DASSC69.9199982
748230717014048MRINMAY DASSC69.9199982
749230721014697SAGARIKA GHOSHUR69.9199982
750230724015053TANUSREE SARKARSC69.8799973
751230721014687ANAMIKA DEBNATHUR69.8799973
752230715013164PRITI RANI DASSC69.8799973
753230726015285PIYALI CHAKRABORTYUR69.8799973
754230716013540ARPITA DEBNATHUR69.8460007
755230719014383SUMAN LASKARUR69.8000031
756230727015374THAISWKANG DEBBARMAST69.8000031
757230714012676RUMPA DASSC69.8000031
758230714012791SANJANA SINHAUR69.8000031
759230724014961SNIGDHA MAHAJANSC69.8000031
760230721014641SNEHA RUDRA PAULUR69.8000031
761230727015393JOYDIP DEBUR69.7600021
762230714012717NIRUPAMA BANIKUR69.7600021
763230716013712PINKI MALLIKSC69.7200012
764230722014785SUMANA TRIPURA ST69.7200012
765230720014582ANKITA SAHAUR69.7200012
766230718014201RESHMI DEBNATHUR69.7020035
767230715013468NABANITA CHOWDHURY UR69.697998
768230716013494DIPA DATTAUR69.6399994
769230726015259RHYTHM ADHIKARIUR69.6399994
770230715013095POULAMI DEBUR69.6279984
771230722014769SAIKAT MALLAUR69.5999985
772230722014817ARPITA BISWASUR69.5599976
773230717013814MAYAURI DEBNATHUR69.5599976
774210916007263SNEHA BHADRAUR69.5599976
775230722014828SUBHA DAS SC69.5199966
776230715013207TANUSREE DEBNATHUR69.5199966
777230721014657MANISHA MALLIKSC69.4800034
778230715013345PRAMILA DEBNATHUR69.4800034
779230715013445RIPAN DASSC69.4800034
780230719014325AMBITA NANDIUR69.4800034
781230715013404PALLABI KUMARUR69.4400024
782230725015133PRIYANKA BAISHYAUR69.4000015
783230716013690BHULAN DEBNATHUR69.4000015
784230716013558DEEPRAJ DATTAUR69.3600006
785230717013768SATYAJIT MALAKARSC69.3600006
786230727015478KHUSIYA NANDIUR69.3600006
787230726015318DIPA SARKARUR69.3199997
788220807010220RIMA DASSC69.2799988
789230720014520MANOJ DASSC69.2799988
790230721014704ASMITA BHATTACHARJEE UR69.2399979
791230717013758SOURAV RUDRAPALUR69.2399979
792230724015005POPI DEBNATHUR69.2399979
793230715013134MINAKHI DEBNATHUR69.2399979
794230714012670HRIDAY SARKAR SC69.1999969
795230726015245SUBHAM BARMANSC69.1999969
796230621012473SUKANTA CHAKRABORTY UR69.1600037
797230715013321RUHIDAS BARMANSC69.1600037
798230726015360ANAMIKA MAJUMDERUR69.1600037
799230717013856ARPITA GOSWAMIUR69.1600037
800230715013313ARPITA SARKARSC69.1600037
801230721014720PRIYANKA DASSC69.1200027
802230722014833SAMRAT MAJUMDERSC69.1200027
803230726015265UMA DEBNATHUR69.1200027
804230717013816BIJIT DASSC69.1200027
805230709012548RITUPARNA DEBUR69.1200027
806230715013344ANAMIKA DASSC69.0800018
807230714013031SUDIP DEBNATHUR69.0800018
808230717013764AUSTAMI BHOWMIKSC69.0800018
809230716013526RESHMI DEBNATHUR69.0800018
810230715013420TANIYA GOPEUR69.0400009
811230722014776ANAMIKA PATARISC69.0400009
812230714012919MITA MOG ST69.0400009
813230718014172MITUL BHOWMIKSC69.0400009
814230715013398MONJU ROYUR69.0
815230726015222MAYURI DASSC68.9599991
816230718014153MANDIRA SARKARSC68.9599991
817230715013364ALAK DASUR68.9199982
818230726015330SEBIKA DASSC68.9199982
819230724014963ANKITA BANIKUR68.9199982
820230715013343BANDANA DEBBARMA ST68.8799973
821230722014782ANKITA BARDHANUR68.8799973
822230720014531RUMA SHARMAUR68.8399963
823230717013809SURAJIT NAHAUR68.8399963
824230724015010MAMON DEBNATHUR68.8399963
825230714013012ARPITA DATTAUR68.8399963
826230720014545MD IBRAHIMUR68.8399963
827230717013842TRISHA DEBNATHUR68.8059998
828230726015356ABHIJIT CHAKRABORTYUR68.8000031
829220817011575PINKI AHIRUR68.7600021
830230721014682SAGARIKA DEBNATHUR68.7600021
831230721014648SAPTAPARNA DEBUR68.7200012
832230716013476RUPAM ROY BARMANUR68.6800003
833230713012642ISWAR CHANDRA ADHIKARIUR68.6800003
834230715013310PRITI DEBNATH UR68.6399994
835230715013415HRIDAY DEBNATHUR68.5999985
836230722014744ANAMIKA DEBBARMAST68.5999985
837220806010133ANKAN DATTAUR68.5999985
838230716013480SITA KUMARI TRIPURAST68.5999985
839230718014134PRIYA ACHARJEEUR68.5999985
840230719014439SUPARNA BHOWMIK SC68.5599976
841230727015510SUHAN PAULUR68.5599976
842230721014626PRITI BAIDYAUR68.5599976
843230716013567ALO MALAKARSC68.5199966
844230719014373SAMINA KHATUNUR68.5199966
845230716013614TAPAS CHANDRA DASSC68.5199966
846230715013403PAYEL SARKARSC68.5199966
847220818011638SUPRIYA DEBNATHUR68.5139999
848230722014838PRARTHANA CHANDAUR68.4800034
849230717014044API DATTAUR68.4800034
850230716013608JOYASHRI SINHAUR68.4800034
851230714012827RADHA KANTA MALAKARSC68.4800034
852230715013425ANKIT DEYUR68.461998
853230723014921SHIBJYOTI CHOWDHURY UR68.4400024
854230722014845SAMPA SARKARSC68.4400024
855230719014284PUJA SUKLA DASSC68.4400024
856230719014332RAJAN KARMAKARUR68.4400024
857230718014247LIPIKA BASAKUR68.4400024
858230724014987RAMJAN HOSSENUR68.4000015
859230714012745RAJESH NATHUR68.4000015
860230717013838ARPITA DASSC68.3600006
861230718014101JOY DEBNATH UR68.3600006
862230716013678SUCHANA DEBUR68.3199997
863230721014683TANUSREE PAULUR68.3199997
864230714012948BISWAJIT SARKARSC68.3199997
865230715013275SUNNY DEBNATHUR68.2799988
866220812011175PALLABI DASSC68.1999969
867230727015398TANU DASSC68.1999969
868230723014909DIPANNITA BHOWMIKUR68.1999969
869230715013249NACHIMA AKTARUR68.1600037
870230715013084ARMITA DASSC68.1600037
871230720014550GOURI SHILUR68.1600037
872230726015188NABARUN BANIKUR68.1600037
873230727015476JEREMY HALAMST68.1200027
874230715013312SUJATA PAULUR68.1200027
875230726015347PRIYANKA DEBNATHUR68.1200027
876230721014671DIDHITI ROYUR68.0999985
877230725015076AKASH DEBNATHUR68.0800018
878230709012547PAIDROB DEBBARMAST68.0800018
879230718014151RESHMI DEYUR68.0800018
880230715013274TUSHAR DASUR68.0800018
881230725015064SURAJIT NAMASC68.0800018
882230718014144SAGARIKA DEBUR68.0400009
883230715013091ARPITA DEBROYUR68.0400009
884220807010195BINITA SAHAUR68.0
885230714012934NIKITA BISWASSC68.0
886230714012785PURNIMA NAMASC68.0
887230717013976NAYAN DEBNATHUR68.0
888230715013302DIPA DEBUR67.9599991
889230714012932ANKITA ACHARJEE UR67.9599991
890230717013956MANISH DEBUR67.9599991
891230720014456SUSHMITA SARKARSC67.9599991
892220806010073HAMU DEBBARMAST67.9199982
893230716013527JAYA MAJUMDERUR67.9199982
894230718014160LIPIKA DEBNATHUR67.9199982
895230714012672DEEPA LASKARUR67.8919983
896230720014576JIBAN DASSC67.8799973
897230715013088SHRABANI BHANDARIUR67.8799973
898230724014971RAHUL NAMASC67.8799973
899230714013029BANYA DASSC67.8799973
900230715013413PUJA ROYUR67.8399963
901230715013360ANAMIKA DEBUR67.8399963
902230718014248MINATI NAMA SUDRASC67.8399963
903230718014089MOUMITA SHILUR67.8000031
904230714012762SONIA DEBUR67.8000031
905230727015504JYOTI SUTRADHARUR67.7600021
906230727015388SANGITA SHILUR67.7200012
907230720014526SUCHANA PALUR67.7200012
908230714012740SUMITA DASSC67.7200012
909230718014198BEBI DEBNATHUR67.6800003
910230717013795TRISHA CHOUDHURYUR67.6399994
911230714012815SANTA BHOWMIKSC67.6119995
912230716013571DWIP NAMASC67.5599976
913230715013263BHARATI BHOWMIKUR67.5599976
914230719014321RINKU BHOWMIKUR67.5599976
915230719014298SUSMITA DASSC67.5599976
916220815011364GIAUAR RAHAMANUR67.5199966
917230723014916KAKALI DASSC67.4800034
918230715013096PRASENJIT CHANDRA DASSC67.4800034
919210911005906SHAISHAB DASSC67.4400024
920230725015140MADHURIMA DEBNATHUR67.4400024
921230716013512ACHMA BEGAMUR67.4339981
922230719014401ANAMIKA DASSC67.4179993
923230714012862ANUSRI MALAKARSC67.4000015
924220806010053EMO RANI DASSC67.4000015
925230718014217PURNIMA DASSC67.4000015
926230720014503KHUMTWI TRIPURAST67.4000015
927230714012774AMIT SAHAURPWD67.3600006
928230724014988PRIYANKA DASSC67.3420029
929220810010885PARKISTA DEBNATHUR67.3199997
930230714012749ANUSREE DASUR67.3199997
931230718014090PRIYA RANI PAULUR67.3199997
932210911005983SAMRAT DASSC67.3199997
933230715013317DIPANKAR DASSC67.3199997
934230717013813JOYDIPA SENUR67.3199997
935230717013911DEBASISH NAMASUDRASC67.3199997
936230718014259SMRITI DEBBARMAST67.2919998
937230719014303SUSHIL DEBNATHUR67.2799988
938230724015032ASTHAMI DASSC67.2799988
939230722014826SOURAJIT DEBNATHUR67.2799988
940230713012588NILAY DASSC67.2679977
941230716013566ANITA SARKARSC67.2399979
942230714012789CHUMKI CHAKRABORTYUR67.2399979
943230715013462SNEHA DEBUR67.2399979
944230723014898ASTAMI DEBUR67.1999969
945230714012778DEBRAJ DASSC67.1999969
946230719014415SANGITA DAS GUPTAUR67.1999969
947230716013557ANUPAMA DASSC67.1999969
948200812002796SOURAV DEBNATHUR67.1719971
949230723014880JAYASHREE SUTRDHARUR67.1600037
950230723014889RIMI DASSC67.1600037
951230716013688PAYAL DASUR67.1600037
952230720014561DIPA DEBNATHUR67.1419983
953230717013719NAKUL SUTRADHARUR67.1139984
954230721014649POUSHALI GOSWAMIUR67.0800018
955230714012820AMIT DASSC67.0800018
956230715013454RUPAN SAHAUR67.0800018
957230717013873SANGITA CHAKMAST67.0800018
958230715013187PAYEL ADHIKARIUR67.0800018
959230726015332RAHUL DASSC67.0400009
960230717013955NIBADITA SAHAUR67.0400009
961230718014100ROHIT SINHAUR67.0339966
962230725015079SRIJA DASSC66.9599991
963230719014328HRIDAY DASSC66.9599991
964200817003548MOUSUMI DASSC66.9199982
965230715013399ANAMIKA DASSC66.9199982
966230725015090AYUSHREE BHOWMIKUR66.9199982
967220806010138PRIYANKA DASSC66.8799973
968230715013214ANITA MURASINGST66.8799973
969230715013074SUDIPA DHARUR66.8799973
970230715013346BAISHAKHI DASSC66.8799973
971230721014621SUPRIYA DEBBARMAST66.8799973
972230725015066JAYASMITA PALUR66.8799973
973230718014170SARMIN AKTARUR66.8799973
974230716013647RAJDIPA DEBUR66.8399963
975230712012561RAHUL DASSC66.8399963
976220807010322KOUSIK DASSC66.8000031
977230718014230PUJA CHANDAUR66.8000031
978230725015073AKASH DEYUR66.8000031
979230715013325SUPARNA GOSWAMIUR66.8000031
980230717014055SUSMITA SAHAUR66.7600021
981230721014632LOKNATH BARMANUR66.7200012
982230724015008RAKHI DEBNATHUR66.7200012
983220806010035PAPRI MALAKARSC66.685997
984230724015004KOUSHIK BISWASUR66.6800003
985230716013653DILIP NATH PODDERUR66.6800003
986230716013598LALITA TRIPURA ST66.6800003
987230724014958PRITI DASSC66.6399994
988230717013753SONIYA BISWASUR66.6399994
989230714012816RANA TRIPURAST66.6399994
990230717013946SUKANTA DASSC66.6119995
991230716013493NIKITA MALLIKSC66.5999985
992230715013203ANIRBRATA SARKARSC66.5999985
993230726015243ANISHA DASSC66.5999985
994230725015174SHUBRAJIT MALAKARSC66.5599976
995230725015124ANKITA DEBNATHUR66.5599976
996230723014887SNIGDHA PAULUR66.5479965
997230718014214ANTARA ROYSC66.5199966
998230717013938RISHITA DATTAUR66.5199966
999230718014190SRISTI DEBNATHUR66.5199966
1000230727015484PRIYANKA PALUR66.5199966
1001230714012915PIYALI DEBNATHUR66.5199966
1002230715013273SUNANDA DEBNATHUR66.5199966
1003230717013963BARNALI MALLIKSC66.4800034
1004230720014513POURABI MALAKARSC66.4400024
1005230714012950AJIT TRIPURAST66.4400024
1006230720014515ABHIJIT SARMAUR66.4000015
1007230716013667GOLAPI DASSC66.4000015
1008230715013238PINKU DASSC66.4000015
1009230720014564SHELI DASSC66.3420029
1010230715013307HAPPY SARMAUR66.3199997
1011230714012786JAYANTI CHAKRABORTYUR66.3199997
1012230717013737KARTIK DEBNATHUR66.3199997
1013230715013370SUSMITA DASSC66.3199997
1014230714012858SOMA DASSC66.3199997
1015230722014780TRISHA NAMA SC66.3199997
1016210912006232RISHA SINHAUR66.2799988
1017230724015017DIPA SUTRADHARUR66.2799988
1018230715013320RIYA SURUR66.2799988
1019230720014541SMITIKA PALUR66.2399979
1020230716013638JABA GHOSHUR66.1999969
1021230727015404DIPJOY DASSC66.1999969
1022230722014746MADHUMITA DASSC66.1999969
1023230714012993ALIFA BEGAMUR66.1999969
1024230726015363SHAKIB ULLAHUR66.1600037
1025230721014650RATNAJIT MASYADASSC66.1600037
1026230717013731SATARUPA DEBNATHURPWD66.1600037
1027230727015482SUMAN DEBNATHUR66.1200027
1028230727015499PARTHA DEBNATHUR66.1200027
1029230715013101PRADIP DEBNATH UR66.0800018
1030230722014764PINAK MAHISHYA DASSC66.0800018
1031230716013691AYUSHI GHOSHUR66.0800018
1032230714012770KABITA DEBNATHUR66.0800018
1033230717013924MAMATA DASSC66.0400009
1034230714012803ISHA MALAKARSC66.0
1035230715013456ALIBUN NESSA UR66.0
1036230726015274PROJESH RUDRO PAULUR65.9599991
1037230717013978RANA PRATAP MAJUMDERUR65.9599991
1038230727015390RIJA DASSC65.9599991
1039230719014371RESMA BEGAMUR65.9199982
1040230714012976RATRI DEBNATHUR65.9199982
1041230715013336UPAMA DEYUR65.9199982
1042230716013578SABBIR HOSSAIN APPUURPWD65.8799973
1043230718014173LIPIKA KURMIUR65.8799973
1044230714012804SASHTI RANI SUTRADHARUR65.8799973
1045230727015455DHITI NATHUR65.8399963
1046230717014040ABDUL HAMIDUR65.8399963
1047230716013548BARSHA CHAKRABORTYUR65.8399963
1048230719014334NISHAN SINHAUR65.8399963
1049230715013309DEBASHREE DEBNATHUR65.8119965
1050230714012659BABUDHAN CHAKMAST65.8000031
1051230724014965SWEETY SINHAUR65.8000031
1052230726015193PRALAY DASSC65.8000031
1053230727015391SAMSUL HASSANUR65.7600021
1054230715013337SURAMITA DASSC65.7600021
1055230717014051JOYDEEP NAMA SC65.7200012
1056230717014064ARNAB DASSC65.7200012
1057230719014288ASHISH RUDRA PAULUR65.7200012
1058230717013750NAMITA MURASING ST65.6800003
1059230726015215PUJA RANI NAMASC65.6800003
1060230715013393PRASENJIT DEBNATHUR65.6800003
1061230716013579RUMA RANI DASSC65.6800003
1062230716013628BARSHA CHAKMAST65.6679993
1063230727015421AKASHI DASSC65.6399994
1064230714012836RINKI TRIPURAST65.6399994
1065230724015030KUSH DASSC65.5999985
1066230717013919ARPITA BHOWMIKSC65.5999985
1067230721014693RANA DASSC65.5599976
1068230715013295AFRUJA KHANAMUR65.5599976
1069210813005489PRANAB DASSC65.5199966
1070230725015173RUBEL SARKARSC65.5199966
1071230715013414LIPI DASUR65.5199966
1072230717013833SOMA DEYUR65.5139999
1073220808010585ARPITA NATH ROYUR65.4860001
1074230719014326JHUMKI MALAKARSC65.4800034
1075230721014617BANTI ROYUR65.4800034
1076230714012913AKHI SAHAUR65.4800034
1077230714012754DEBASHREE SAHA UR65.4800034
1078230716013503BISHAKHA DEBBARMAST65.4400024
1079230717013832ANAMIKA CHANDAUR65.4400024
1080230715013176AMRITA SAHAUR65.4000015
1081230715013159SUBHAJIT SARKARUR65.4000015
1082230724014938TANJINA AKTERUR65.3600006
1083230724015015PUNAM DASSC65.3199997
1084230714012888JOYASHREE BANIKUR65.2799988
1085230715013352SOMA PAULUR65.2799988
1086230718014147TINA SAHAUR65.2799988
1087230717013755RICITA PALUR65.2799988
1088230718014250AVISAKH KURMIUR65.2799988
1089230723014912SUMA SHILUR65.2580032
1090230714012921PUJA PALUR65.2399979
1091230718014132MADHUMITA SAHAUR65.2340012
1092230628012508BIJOY DASSC65.1999969
1093230719014311SAGAR PAULUR65.1999969
1094230715013150SHARMIN SAHAUR65.1719971
1095230720014585ANURUPA CHAKRABORTYUR65.1600037
1096230727015408DIPSHIKHA CHOUDHURIUR65.1200027
1097230715013182SHREYA SARKARUR65.1200027
1098230726015225PRATIMA DASSC65.1200027
1099230717013897MADHUMITA MALAKARSC65.0800018
1100230714012983PIYALI DEBNATHUR65.0800018
1101230714012926DEBJANI CHAKRABORTYUR65.0800018
1102230725015062NIKITA SENUR65.0800018
1103230714013033RIMI SINHAUR65.052002
1104230714012963SNEHA SHILUR65.0400009
1105230726015345SUPARNA CHAKRABORTY UR65.0400009
1106230715013208SUMIRUNG REANGST65.0400009
1107230717013881SAGAR SAHAUR65.0220032
1108230727015375PUJA ROYUR65.0
1109230715013410SRABANI DAS SC65.0
1110230723014866BIKRAM DASSC65.0
1111230718014232HRISHITA PAULUR64.9599991
1112230719014414SANGHITA DEUR64.9599991
1113230716013475RAHUL SARKAR SC64.9599991
1114230720014593MEGHNA RUDRA PAULUR64.9199982
1115210911005844NAMITA DASSC64.8799973
1116230725015070ANISHA PAULUR64.8799973
1117230714012880PUJA NANDIUR64.8799973
1118230716013564DIPTANU DASUR64.8399963
1119230715013085ANKUR DEB UR64.8399963
1120230714012743ANKUR SHILUR64.8000031
1121230723014907RUPALI BANIKUR64.7659988
1122230717013830SENIKA REANGST64.7600021
1123230721014668BIJOY CHAKMAST64.7200012
1124230715013284SUNALI BANIKUR64.7200012
1125230718014242NANDITA DASUR64.7200012
1126230726015217PALLABI ROYUR64.7200012
1127230714012882RAJASREE PAULUR64.6800003
1128230720014447SAGARIKA DASSC64.6800003
1129230715013109SOURAB SUKLA DASSC64.6399994
1130230717013732MOUSUMI DASSCPWD64.6220016
1131230721014677LIPI DASSC64.5999985
1132230723014934PURNIMA MAJUMDERUR64.5660019
1133230727015506JESMIN SINHAUR64.5599976
1134230717013913HRISHITA DASSC64.5599976
1135230716013641POUSALI DEUR64.5599976
1136230717014011TRIBID DASSC64.5599976
1137230716013553SHARMILA TRIPURAST64.5199966
1138230715013367BIPAD DEBNATHUR64.5199966
1139230725015137SWARNADWIP DEBNATHUR64.4800034
1140230720014570SIMA BAISHNABUR64.4800034
1141230715013143PRIYANKA SARKARSC64.4800034
1142220810010870PRIYANKA MODAK UR64.4520035
1143230716013532MANJU RANI PAULUR64.4400024
1144230720014542KHOTAJA BEGAMUR64.4000015
1145230717013805MEGHA DASUR64.4000015
1146230716013694BARNA DEBUR64.4000015
1147230717013851SHIBANKAN DASSC64.4000015
1148230716013606SUNALI NAMASUDRASC64.3600006
1149230720014490ABHIJIT DASSC64.3600006
1150230720014448BIJOY MAJUMDERUR64.3600006
1151230719014301ARCHITA NAMASUDRASC64.3600006
1152230715013319MOUSUMI SUTRADHARUR64.3539963
1153230726015262ROJINA KHATUNUR64.3420029
1154230720014522SWKANG JAMATIAST64.3399963
1155230715013338BARNA MALAKARSC64.3199997
1156230715013205TAPAN TRIPURAST64.3199997
1157210912006116BIJOY DEYUR64.2799988
1158230717013904SHASWATI BARDHANSC64.2799988
1159230721014678NILA DASSC64.2799988
1160230722014760SUMITRA PALUR64.2679977
1161230719014380SANTA DATTAUR64.2519989
1162230726015205RINKU DEBNATHUR64.1999969
1163230715013200POUSHALI SAHAUR64.1999969
1164230715013293JOYSMITA ROYUR64.1819992
1165230724014973KARUNA DASSC64.1600037
1166230713012644SUBHRANIL DEBROYUR64.1600037
1167230715013196SWATILEKHA SENGUPTAUR64.1600037
1168230718014079PRITI DEBNATHUR64.1200027
1169210915007048SUMANDEEP SINHAUR64.1200027
1170230714012730TANUSHREE DASSC64.1200027
1171230720014527TANISHA DHARUR64.1200027
1172210923008222UMA SARKARUR64.0800018
1173230718014183BARJINA KAIPENGST64.0800018
1174230721014662SAMPA BEGAMUR64.0800018
1175220818011640SUPARNA SARKARSC64.0400009
1176230715013359PAPPI PAULUR64.0400009
1177230716013506RESHMI SENUR64.0
1178230726015202ARINDAM CHAKRABORTYUR64.0
1179230721014624ATHEL TRIPURAST64.0
1180230714012814PRIYA DASSC63.9599991
1181230726015305NITYADEEP CHANDAUR63.9599991
1182230612012380SUPRAVO DASSC63.9599991
1183230719014266IRIN JAHAN URMIUR63.9599991
1184230717013742SUSMITA SARKARSC63.9599991
1185230714012975JAMIL AHMEDUR63.9459991
1186230719014280TRISHA DEBNATHUR63.9199982
1187230716013706NISHA DASUR63.9199982
1188220811011033RANJAN DEBNATHUR63.9199982
1189230714013018SRIKRISHNA DASSC63.9199982
1190230714012999TRISHNA ACHARJEEUR63.9199982
1191230726015238MURSHIDA KHANAMUR63.8800011
1192230725015109SUSMITA SUTRADHARUR63.8400002
1193230716013581PRIYANKA PALUR63.8339996
1194230715013090SHUBHANKAR DASSC63.7999992
1195230720014457LIKHAN RANI DASSC63.7999992
1196230718014166APARNA DASSC63.7999992
1197230717013992RUPASI SINHAUR63.7200012
1198230712012566JOYJIT DEBNATH UR63.7200012
1199230722014806MAMATA DEBNATHUR63.7200012
1200230715013155PRASANJIT JALA DAS SC63.7200012
1201230726015266LITAN DEBURPWD63.6920013
1202230726015308PUJA GOPEUR63.6800003
1203230724014940RUPA MAJUMDERUR63.6399994
1204230717013888TANMOY ACHARJEEUR63.6399994
1205230722014732TANMAY DASSC63.6399994
1206230717014046PRIYANKA DEBNATH UR63.5999985
1207230714012900PURNIMA DASSC63.5999985
1208230720014536SHIBAJI TRIPURAST63.5999985
1209230715013237ANANDITA DASSC63.5999985
1210230715013098BISNU PRIYA DASSC63.5999985
1211230715013136MOUSUMI DEBUR63.5600014
1212230715013247RUMA GHOSHUR63.5600014
1213230713012621RAJDEEP DASSC63.5600014
1214230716013505ANURADHA SAHAUR63.5139999
1215230724015007JOYSHREE DASUR63.4580002
1216230714012735KAKALI SARKARSC63.4000015
1217230714012812SARMISTA GOPEUR63.4000015
1218230717013936NIPA MARAKST63.3199997
1219230725015179ANKHI SHILUR63.3199997
1220230716013554BISWAJIT DEBNATHUR63.3199997
1221230714012722LAXMI NAMASC63.3199997
1222230718014186GITARAM REANGST63.2799988
1223230727015487MANIKA DASSC63.2799988
1224230717013858RAHUL DEBBARMAST63.2799988
1225230717013782BARSHA NAMASC63.2799988
1226230717013827RAHUL DASSC63.2799988
1227230719014299SUPRIYA DASSC63.2519989
1228230714012951ANAMIKA DEBNATHUR63.2400017
1229230725015162RISHITA DASSC63.2400017
1230230724015020JOYSHREE GHOSH UR63.2400017
1231230714012741DIPANKAR MAJUMDERSCPWD63.2400017
1232230727015410BIPLAB MAJUMDERUR63.2400017
1233220808010415SAGNIK DEBROYUR63.2000008
1234230725015101PRASENJIT RUDRAPALUR63.1199989
1235230721014651DIPTI NATHUR63.0800018
1236230724015054KRISHNA KAMAL DATTAUR63.0680008
1237230724014948BARNALI DASSC63.0400009
1238230714012647DEBASRITA GHOSHUR63.0400009
1239230714012955NARGIS BEGAMUR63.0400009
1240230724015043RANU DEYUR63.0
1241230714012979NANDITA ROYSC62.9599991
1242230727015420DEBJANI DASSC62.9599991
1243230716013693PINKY DEBNATHUR62.9599991
1244230727015526SAYAN BISWASUR62.9199982
1245230724015042DIPANWITA CHAKRABORTYUR62.8800011
1246230714012725GOPINATH BHOWMIKSC62.8800011
1247230714012928SUSMITA DEBNATHUR62.8800011
1248230714012944PUJA RANI DASSC62.8400002
1249230726015299PUJA DEBUR62.8339996
1250230719014352SHRABANI MALAKARSC62.7999992
1251230718014120ANISHA DEYUR62.7999992
1252230717013797PRITILATA DASSC62.7999992
1253230723014855CHIRANJIT DEYUR62.7999992
1254230715013125SIMA TRIPURAST62.7999992
1255230714012857SUDIPTA MALAKARSC62.7599983
1256230718014236JAYA DASSC62.7599983
1257230719014316SONGITA MALAKARSC62.7200012
1258230720014468NIBADITA DEBNATHUR62.7200012
1259230727015368PURNIMA PODDERSC62.6800003
1260230715013212TRISHA DASSC62.6800003
1261230727015471POPI AKTARUR62.6399994
1262230717014049NIKITA MALAKARSC62.5999985
1263230717013898MUSSAMMAD JANNAT NAHARUR62.5999985
1264230725015165DIPPAYAN PAULUR62.5880013
1265230717013799PUJA DEBNATHUR62.5600014
1266230719014307JAGRITA DEBNATHUR62.5600014
1267230720014504PRIYAKNA PAULUR62.5200005
1268230717013739SARUP MAJUMDAR UR62.5079994
1269230715013240SUSMITA PAULUR62.4799995
1270230717014030ANKITA MALAKARSC62.4799995
1271220810010823NAYAN DASSC62.4399986
1272230715013209PRANTOJYOTI ROYUR62.4399986
1273230726015207ASHMITA ROYUR62.4399986
1274230715013349SUPARNA BISWASUR62.4399986
1275230726015335SUPARNA DASSC62.4000015
1276230727015489AMRITA SINGHAUR62.4000015
1277230725015074SUNITA JAMATIAST62.4000015
1278230718014107MARINA KHATUNUR62.4000015
1279230714012905SHAYANTIKA SUTRADHARUR62.4000015
1280230716013697ANAMIKA SAHAUR62.3720016
1281230725015130MAUMITA PAULUR62.3600006
1282230720014592SAGARIKA CHOWDHURYUR62.3320007
1283230718014106SUNIYA PAULUR62.3199997
1284230718014156SMRITI MAJUMDERUR62.3199997
1285230714012747URMIE DASSC62.3199997
1286230722014825REMA DASSC62.2799988
1287230720014501RISHMA KHATUNUR62.2799988
1288230719014356RATNA SAHAUR62.2400017
1289210922008014GOPAL SARKARSC62.2000008
1290230721014656HRIDAY MAJUMDERSC62.1599998
1291230717013970BARNALI DEBNATHUR62.1599998
1292230715013264ASHMITA SHIL SHARMAUR62.1599998
1293230717013964SRABANI PAULUR62.1599998
1294230726015336SHREYA BISWASUR62.1199989
1295230719014272LIZA NAMASUDRASC62.1199989
1296230715013087UDAY DEBBARMAST62.1199989
1297230715013185SONAI DEBNATHUR62.0859985
1298230714012856SANTA DEBNATHUR62.0800018
1299230717014022ABIR DASSC62.0800018
1300220812011101RIPAN PAULUR62.0740013
1301220808010513RAKESH SHOMEUR62.012001
1302230716013681BIPASHA DASSC62.0
1303230720014574MUNNA RANI DASSC62.0
1304230716013699ANKITA SAHA UR61.9819984
1305230725015092BAISHAKHI NATHUR61.9599991
1306230715013127SOURAV SARKAR SC61.9599991
1307230723014901TRISHA CHAKMAST61.9599991
1308230719014342ISHITA MITRASC61.9599991
1309230719014419NABARITA DEYUR61.9199982
1310230719014294SANGITA DEBNATHUR61.9199982
1311230718014171DWIPANNITA DASSC61.9199982
1312230719014346MANDIRA BISWASSC61.8800011
1313230720014461PRIYA SARKARUR61.8800011
1314230715013262SATADIP BANIKUR61.8400002
1315230715013451ANIMA SINHAUR61.8400002
1316230726015216PUJA BHOWMIKUR61.8279991
1317230726015324BARSA BHOWMIKUR61.7999992
1318230714012782PIJUSH DEBBARMAST61.7999992
1319230714012731BARSA ACHARJEE UR61.7999992
1320230719014440TUMPA BANIKUR61.7999992
1321230714012790NIBEDITA NAMASUDRASC61.7999992
1322230720014595PRIYA MAJUMDERSC61.7599983
1323230717013969MUNNA DASSC61.7200012
1324230715013223LALDIT KAIPENGST61.6920013
1325230726015322SUMAN DASSC61.6800003
1326220808010456SANGITA NOATIAST61.6399994
1327230718014082SURABHI SHILUR61.6399994
1328230725015081PRITI KAPALIUR61.6399994
1329220818011687SABINA AKTHARUR61.5999985
1330230714012877SUMITA RUDRA PAULUR61.5999985
1331230726015221DULAN SHILUR61.5999985
1332230716013621SUBRATA DEYUR61.5820007
1333230722014848ASHIS DASSC61.5600014
1334230716013525JHUMA MAJUMDERSC61.5600014
1335230719014289SANJOY SHILUR61.5200005
1336230715013146PUJA DASSC61.4799995
1337230722014765AKASH DASSC61.4799995
1338230716013483RAJA DASSC61.4799995
1339230718014109SUSMITA DEBUR61.4399986
1340210918007477DIPA ROYUR61.4000015
1341230723014900ADITYA DEBNATHUR61.4000015
1342230722014840ALISHA DEBBARMAST61.4000015
1343230721014672PRIYA DASSC61.4000015
1344230718014226ARPITA GHOSHUR61.3600006
1345230715013363PURBA DASSC61.3600006
1346230717013721TAPASHI NOATIAST61.3199997
1347230715013353MINA RANI HRANGKHAWLST61.3139992
1348230721014670NISHA DEBBARMAST61.2799988
1349230530012348ROSHAN DEBBARMAST61.2799988
1350230714012958SAURAV TRIPURAST61.2799988
1351230715013422DIPEN KUMAR NATHUR61.262001
1352230714012658MD JUWEL ALIUR61.262001
1353230726015338RAHUL MALAKAR SC61.2400017
1354230721014705SHILPI PAUL UR61.2000008
1355230726015313IMAN BASAKUR61.2000008
1356230717014028UDJYALATA REANGST61.1660004
1357230722014811PRITI DEBNATHUR61.1599998
1358230714013020SUBHANKAR SHILUR61.1599998
1359230717013903MADHURI SHILUR61.1419983
1360230715013201ANUP KUMAR CHAKMAST61.1199989
1361230714012884SOURAV SHILUR61.1199989
1362230718014097LENINA DEBBARMAST61.1199989
1363230714012708POHOR DEBBARMA ST61.1040001
1364230716013683PUJA MAJUMDERSC61.0800018
1365230716013597JASMI DEBBARMAST61.0800018
1366220815011377SUPRIYA DEBNATHUR61.0060005
1367230725015145SUMITRA DASSC61.0
1368230719014394JASIM MIAHUR60.9599991
1369230716013541CHIRANJIT DASSC60.9599991
1370230726015300SUSMITA DASSC60.9599991
1371230715013244JOY NAMASC60.9599991
1372230715013449DIPTI SARKARSC60.9599991
1373230725015129JAKHAN PATI MOLSOMST60.9199982
1374230716013649RANABIR SARKARUR60.9199982
1375230717013791HELEN DARLONGST60.9199982
1376230714012859SOUKATA LASKARUR60.8800011
1377230714012914PARIZA NAMASUDRASC60.8800011
1378230716013517HANNA JAMATIAST60.8800011
1379230721014726RIPAN NAMASUDRASC60.8400002
1380230717013857SUPRIYA DATTAUR60.7599983
1381230720014514RIKTA DEBUR60.7599983
1382230725015082BEAUTI PAULUR60.7599983
1383230724015036RIYA DEBNATHUR60.7599983
1384230718014261JAYANTA RUDRAPAULUR60.7200012
1385230725015139LIPIKA BANIKUR60.7200012
1386230718014084ANCHAL DAS GUPTAUR60.7200012
1387230717013772ANUSHREE PATARIUR60.7200012
1388230725015122SARMIN SHIMLAUR60.6800003
1389230717013801RASMITA DEBUR60.6800003
1390230715013234RITA NOATIAST60.6399994
1391230720014445REKHA TRIPURAST60.6399994
1392230717013780BIJOY BARMANSC60.5999985
1393230716013576LAL DUHSAKI DARLONGST60.5600014
1394230720014544PINKU DASSC60.5600014
1395230727015457RAHEL TRIPURAST60.5600014
1396230714012673SAMPARI TRIPURA ST60.5600014
1397230721014637PURNIMA DEBNATHUR60.5200005
1398230717013993SHAN DEBBARMAST60.5200005
1399200826004772SUJALI JAMATIAST60.5
1400230724015025ANAMIKA BANIKUR60.4920006
1401230718014123RUMITA SAHAUR60.4799995
1402230715013323SHILPI SARKARSC60.4799995
1403230721014695BIPEN SARKARUR60.4399986
1404230716013701AJOY BHOWMIK UR60.4399986
1405230726015201PALLABI DATTAUR60.4000015
1406230720014589DEBASREE DEBNATHUR60.4000015
1407230726015329SUCHISMITA PODDERUR60.4000015
1408230712012565ARIJIT DEBNATHUR60.4000015
1409230726015349BABITA SINHAUR60.3600006
1410230718014254DHIMAN NATHUR60.3600006
1411230726015260PRANAJYOTI SAHAUR60.3600006
1412230716013550INDIRA GOWALAUR60.3600006
1413230717014015MOHINI KANNYA NOATIAST60.3199997
1414230720014489PRIYATAMA SARKARSC60.3199997
1415230609012371SANJIB KANDASC60.3199997
1416230719014409DEBALINA SINHAUR60.3139992
1417230724015039PRITI BISWASSC60.2799988
1418230721014674SANTANA SHILUR60.2799988
1419230725015135MOUSUMI SHILUR60.2799988
1420230714012881SUTAPA DEBNATHUR60.2799988
1421230726015229KRISHAN SARKARUR60.2799988
1422230721014710JAYANTI SHARMAUR60.2579994
1423230715013140ABHIJIT DEYUR60.2400017
1424230716013589SAHEREE DASSC60.2400017
1425230719014338SHAMA SARKARSC60.2400017
1426230719014295SUSMITA NAMASUDRASC60.1660004
1427230724015024BIKRAM DEBUR60.132
1428230717014057DIPIKA MAJUMDERUR60.1199989
1429230727015512DEBIKA DEBNATHUR60.1080017
1430230716013520SANGITA DASSC60.0800018
1431230724015029ISHA DEBBARMAST60.0400009
1432230714012826URMI TRIPURAST60.0400009
1433230717013822PRITAM DEBNATHUR60.0400009
1434230726015280TULSI RANI DASSC60.0400009
1435230724014993MUNMUN ACHARJEEUR60.0
1436230722014800LALPEKMAWII DARLONGST60.0
1437230716013703SUITI DEUR60.0
1438230726015182SUCHARITA CHOUDHURYSC60.0
1439230718014133METHI CHAKMAST59.9199982
1440230727015463MAYATI TRIPURAST59.9199982
1441230723014881ANINDA SUTRADHARUR59.8800011
1442210922007974SADDAM HOSSENUR59.8400002
1443220806010027RUMI ENDOWUR59.8339996
1444230717014024MANTI SARKAR SC59.8219986
1445230716013599WRITER CHAKMAST59.7599983
1446230715013289SUBHASISH SAHAUR59.7599983
1447230721014724MITALI DASSC59.7599983
1448230725015111SIMRAN TAMANNAUR59.7599983
1449230727015491ABHIJIT DASSC59.7200012
1450230715013192PAYAL DASSC59.7200012
1451230718014200PUSPITA SARKARSC59.7200012
1452230719014349AJIT DEBBARMAST59.7200012
1453230724015027SUSHAMAYA PAULUR59.7019997
1454230722014803RAJ CHAKMAST59.6800003
1455230725015127RITU SHILUR59.6399994
1456230721014690SURJYATAPA DEBUR59.6220016
1457230718014187RATNA DEBNATHUR59.5999985
1458230719014390PUJA ROYUR59.5999985
1459220816011421DIYA MAJUMDERUR59.5600014
1460230714012794RUMI PAULUR59.5600014
1461230726015304SAGARIKA CHOUDHURYSC59.5600014
1462230722014773JANNATUL FERDOWS UR59.5600014
1463230717013754UDAY DASSC59.5600014
1464230715013358MOUSUMI SHILUR59.5540009
1465230723014863SAMPARI TRIPURA ST59.5379982
1466230726015252ARPITA DASSC59.4860001
1467230714012775SAKIBUR RAHAMAN UR59.4799995
1468230716013590BIDHAN CHANDRA DEBNATHUR59.4799995
1469230714012702PAPIYA SARKAR SC59.4620018
1470230726015253RIYASA CHOWDHURYUR59.4399986
1471230721014719SIYARI DEBBARMAST59.3740005
1472230714012892RITA MALAKARSC59.3600006
1473230722014755SAGARIKA BARMANSC59.3600006
1474230727015422NITISH CHANDRA PAULUR59.3199997
1475230717013844API SARKARSC59.2799988
1476230717013890ANAMIKA SINHAUR59.2799988
1477230722014754SUPA RANI NATHUR59.2400017
1478220805009600SIPAN SARKARUR59.2400017
1479230720014477RESMITA MOGST59.2400017
1480230726015297BIDHAN SARKARSC59.2000008
1481230714012685RINKU TRIPURAST59.2000008
1482230723014861SUSMITA BISWASUR59.2000008
1483220805009460SAMPA DASSC59.1599998
1484230714012910POLI SENUR59.1380005
1485230727015511MAIKEL HALAM ST59.1199989
1486230722014740MOUSAMI DASSC59.1199989
1487230723014882SHUBHANKAR PAUL UR59.0859985
1488230717013866RAHUL DASSC59.0800018
1489230717014017JEEBAN NAMASUDRASC59.0800018
1490230727015417NAMITA BHATTACHARJEEUR59.0579987
1491230715013379PREEPASSA SARKARSC59.0400009
1492230717014005PARBINA BEGAMUR59.0400009
1493230714012918AKASH DEBBARMAST59.0400009
1494230719014273TULSI MALAKAR SC59.0400009
1495230724014996MAYUKH KANTI NATHURPWD59.0400009
1496230723014860SUSMITA DEBNATHUR59.012001
1497230719014359SHARMISTA PAULUR59.0
1498230721014669SNIGDHA DASUR59.0
1499230714012988MOUSAMI SHILUR59.0
1500230727015468PRITI DATTAUR59.0
1501230724014998SHILAJIT DAS CHOUDHURY UR59.0
1502230715013341NIKHITA DATTAUR59.0
1503230717013990SAMIMA AKTAR UR58.9659996
1504230714012699RIMI MASHYADASSC58.9599991
1505230726015261RAKESH SINGHAUR58.9259987
1506230716013519JELI CHAKMAST58.9199982
1507230721014723KHUSHI CHAKMA ST58.8800011
1508230717013952SUMAN TRIPURAST58.7999992
1509230725015071MADHUMITA MAJUMDERSC58.7999992
1510230719014378MANDIRA TRIPURAST58.7999992
1511230721014688DIPTONU PALUR58.7319984
1512220809010674DEEPRAJ DEYUR58.7319984
1513230718014104HEMA TRIPURAST58.7200012
1514230718014150LAKHI DASSC58.6800003
1515230718014114PRADIP DEBBARMAST58.6800003
1516230725015094DIPAL DEBBARMAST58.6800003
1517230726015237ARATI MUNDAST58.6399994
1518230723014891PUJA DASSC58.6399994
1519200815003370GITA GOSWAMIUR58.6399994
1520230722014748RANJIT TRIPURAST58.6399994
1521230716013510BIPLABI DHARUR58.5999985
1522230716013573SURAVI CHAKRABORTYUR58.5999985
1523230717013774NAYAN DEBNATHUR58.5999985
1524230718014195ASHOK KUMAR REANG ST58.5600014
1525230718014157PRIYA MAJUMDERSC58.5600014
1526230718014131SANDIP BHOWMIKSC58.5600014
1527230717013878MOUSUMI DASSC58.5540009
1528230714012724RUKSANA BEGAMUR58.5200005
1529230720014470SANJOY DEBBARMAST58.4799995
1530230715013064ANIL SONARUR58.3880005
1531230722014779SHRABANTI DEBNATHUR58.3600006
1532230715013250KRISHNA DASSC58.3600006
1533230715013378BINDYA DHARUR58.3380013
1534230726015286MANISHA SAHAUR58.3199997
1535230718014219SAGARIKA MALAKARSC58.2799988
1536230724015034RAMRACHAI MOGST58.2799988
1537210923008133CHANDRIKA SINHAUR58.262001
1538230719014393MANUJ PAULUR58.262001
1539230717013979PRANAJIT DASSC58.2400017
1540230714013013RAKESH TRIPURAST58.2400017
1541230722014819RIMPI DASSC58.2000008
1542230724014989SIBARAM ROYUR58.1879997
1543220808010595ANTAR MAJUMDER SC58.1660004
1544230716013607HAMANI JAMATIAST58.1599998
1545230719014274AJIT DASSC58.1599998
1546230715013350KRISHA MOG ST58.1199989
1547230714012911LIPIKA MALAKARSC58.1199989
1548230714012825SOMA BEGAMUR58.0800018
1549230716013622APARNA DASSC58.0800018
1550230717013793ARPAN DASSC58.0400009
1551230721014608SUJAN DASSC58.0400009
1552230718014253SUPRIYA BISWASSC58.0
1553230716013488PURBA PALUR57.9199982
1554230719014391SANU ROYSC57.8800011
1555230720014491ANUPAMA TRIPURAST57.8800011
1556230719014438RINKI DEBNATHUR57.8400002
1557230724014991RAKHI NATHUR57.8400002
1558230724015048KARUNA DEBNATHUR57.8120003
1559230717013999SUSMITA ROYUR57.7999992
1560230715013089HRIDAY DEBNATHUR57.7999992
1561230725015115SAJAL NATHUR57.7599983
1562230725015163SUBHAJIT BHOWMIKSC57.737999
1563230720014533KEYA DEBNATHUR57.7200012
1564230726015184JINA RANI TRIPURA ST57.6800003
1565230714012773JOYANTI SARKARSC57.6800003
1566230715013424DIPTA SARKARSCPWD57.5999985
1567230725015060MANIKA CHAKMAST57.5999985
1568230714012953MOUSUMI SABDAKARSC57.5999985
1569230720014500JAYETA CHAKRABORTYUR57.5760002
1570230719014396DIPJAL DASSC57.5600014
1571230718014231LAXMI DEVI TRIPURA ST57.5600014
1572230725015118PAPIYA SARKARSC57.5600014
1573230716013487RAJIB TRIPURAST57.5200005
1574230713012618DILIP KUMAR TRIPURAST57.5200005
1575230715013160ABHISHEK DEBNATHUR57.5079994
1576230716013640SUSMITA PAULUR57.5079994
1577230718014211JAYANTI NOATIAST57.4799995
1578230717013892PRIYANKA DASSC57.4799995
1579230720014553MARIYA DEBBARMAST57.4140015
1580230724015035MOUMITA PAULUR57.4059982
1581230726015197ANITA TRIPURAST57.4000015
1582230715013465ANTARA DASSC57.4000015
1583230724015022SABITRI DASSC57.3600006
1584230719014310NARENDRA REANGST57.3199997
1585230721014722SHARMILA SINHAUR57.3199997
1586230724014995RESHMI DASSC57.3199997
1587230721014609ARPITA ROY SC57.2799988
1588230713012636JOYDIP BHOWMIKUR57.2400017
1589230711012554PURNIMA CHAKRABORTYUR57.2400017
1590230722014784ISHITA MITRASC57.2000008
1591230721014603HABIB ULLAHUR57.1980019
1592230717013880RASMI SARKARSC57.1599998
1593230717013829PRIYA SARKARSC57.1599998
1594230721014689DEBASREE SAHAUR57.0800018
1595230717013940KARINA REANGST57.0800018
1596230723014935REKHA DEBNATHUR57.0800018
1597230714012706SAGARIKA DASSC57.0800018
1598230715013218TRISHNA DEBUR57.0400009
1599230714012849MOUMITA SINHAUR57.0400009
1600230714012992SUBRATA KANDASC57.0400009
1601230717014016ARPANA DASSC57.0
1602230724014966GITA BHILST57.0
1603230727015412MOUSUMI MALAKARSC57.0
1604230717013975LOVELY SARKARSC56.9599991
1605230722014757REKHA DEBNATHUR56.9599991
1606230715013380SAGARIKA DASSC56.8800011
1607230726015223URMILA DASSC56.8800011
1608230714012887BABLI SAHAUR56.8800011
1609230716013595SHUBHAJIT DASSC56.8400002
1610230715013391SNEHA SUTRADHARUR56.8400002
1611230714012942RINKHI NATTASC56.8400002
1612230724014981PALLAB DEYUR56.8219986
1613230725015160PADMYA SREE JAMATIAST56.8199997
1614230716013537KHORANG TRIPURAST56.7999992
1615230727015377NEPALI TRIPURAST56.7599983
1616230716013615NYAFRU MOG ST56.7599983
1617230715013390PAMILA DASSC56.7599983
1618230715013086SUSMITA NAMA DASSC56.7200012
1619230715013280ANKITA DASSC56.7200012
1620230727015473KOWSHIK BARMANSC56.7200012
1621230716013710ARUNABHA DASSC56.6520004
1622230712012581PRIYA DEBNATHUR56.5999985
1623230727015500SAMADRITA BHOWMIKUR56.5600014
1624230720014546NABIR TRIPURAST56.5600014
1625230716013577SAMPRITA SAHAUR56.5540009
1626230716013643BULTI DEY UR56.5079994
1627230715013260CHAMPA GHOSHUR56.5079994
1628230714012874PRIYA BEPARISC56.4799995
1629230718014108RIYA DASSC56.4399986
1630230724015009ANAMIKA DEYUR56.4339981
1631230717013825PAYEL TRIPURAST56.4000015
1632230717013927SHAYASREE DATTAUR56.3660011
1633230720014493MARIYAM BEGAMUR56.3600006
1634230718014112RISHA DEBBARMAST56.3600006
1635230720014532PUJA SARKARSC56.3600006
1636230714013005RAJU SUKLABAIDYASC56.3199997
1637230724015046MISTU DEBNATHUR56.3199997
1638230714012879ELI JAMATIAST56.2519989
1639230717013815SOURAV DASSC56.2400017
1640230721014718CHAMELI BHOWMIKUR56.2200012
1641230717013852SARMINA BEGAMUR56.2000008
1642230725015095BORNALI DHARUR56.2000008
1643230720014472ARPITA DEBUR56.1599998
1644230718014239RUPAK SHILUR56.1599998
1645230722014854KUSHI DASSC56.1199989
1646230725015078REMEE CHAKMAST56.0999985
1647230724014985HAPPY TRIPURAST56.0800018
1648230715013455ANKURITA DHARUR56.0800018
1649230727015474PUJA DASSC56.0800018
1650230717013909APARNA DEBBARMA ST56.0400009
1651230722014774SUSMITA RUDRA PAUL URPWD56.0
1652230718014152PAPIYA BISWASUR55.9780006
1653230718014206MILKAYEE MOLSOMST55.9599991
1654230726015196SHARMILA CHAKRABORTYUR55.9599991
1655230716013570THOMAS CHAKMAST55.8400002
1656230721014631SUSMITA CHOWDHURYUR55.8180008
1657230719014337UMA SARKARSC55.7999992
1658230717014058NISHITA DEYUR55.7999992
1659230717013943NEHA SARKARSC55.7820015
1660230715013210NIHA MALAKARSC55.7599983
1661230719014420SANTA SARKARUR55.7319984
1662230716013634PAPIYA BHOWMIKUR55.6800003
1663230720014554GAVREAL HALAMST55.6800003
1664230719014375RINA CHAKMAST55.6520004
1665230727015494SAGAR SARKARUR55.6399994
1666230716013629RESMI DEBBARMAST55.5999985
1667230714012997ATHAUR RAHAMANUR55.5600014
1668230726015199SHILPAN DASSC55.5600014
1669230724015047SAHENA BEGAMUR55.5320015
1670230723014924SAGAR NATHUR55.5200005
1671230718014161ARPIT KUMAR PAULUR55.5200005
1672230717014025SHEULI DASSC55.5019989
1673230716013496PINKI SAHAUR55.4799995
1674230715013191JESMI TRIPURAST55.4799995
1675230727015367KHALEDA BEGAMUR55.4399986
1676230726015306JOYSHREE ROYUR55.4059982
1677230715013395UJJALA DASSC55.4000015
1678230715013431NANDINI CHAKMA ST55.4000015
1679230724014959TAPASH DEBNATHURPWD55.4000015
1680230720014556TANUSHREE DASSC55.4000015
1681211207008411MADHUMITA DHAR SENUR55.3800011
1682230716013633SOUVIK DASSC55.3600006
1683230718014256MITRA NATHUR55.3600006
1684230721014613BIPLAB DAS PURKAYASTHAUR55.3540001
1685230715013405SNAONG MOGST55.3199997
1686230717013876SOURAB DEYUR55.3199997
1687230720014543LIANJUIHUI HALAMST55.3199997
1688210913006373NANKI CHAKMAST55.2799988
1689230716013632PRAMILA TRIPURAST55.2799988
1690230717013872RUBI RANI KAIBARTA DASSC55.2400017
1691230717013729PRIYANKA ACHARJEE UR55.2340012
1692230715013138MANDAKINI DEBBARMAST55.1599998
1693230725015142SUSMITA SUTRADHARUR55.1599998
1694230722014789JAMONA ROYUR55.1199989
1695230714012822SURAJIT HRISHI DASSC55.1199989
1696230721014618RIMA NAMASC55.1199989
1697230717013846KRISHNA MAJUMDERSC55.1199989
1698230715013094DIPSIKHA SARKARSC55.0400009
1699230725015072NANDA NATHUR55.0
1700230724014957REWRITE DEBBARMAST55.0
1701230714012989TUSHAR DEBBARMAST54.9599991
1702230721014699KARNAJOY REANGST54.9259987
1703230726015290RUPA DEBUR54.9199982
1704230714012843ROHIT CHAKMA ST54.8800011
1705220819011775DEBIKA DEBNATHUR54.8800011
1706230723014873TUTAN PAULUR54.8400002
1707230717013986PRASHANTA KUMAR NATHUR54.8400002
1708230715013371ANJALI MUNDAST54.8400002
1709230714012695RUPALI DEBNATH UR54.7999992
1710230716013602NARUTTAM DEBNATHUR54.7939987
1711230717013918TANIA SHARMAUR54.7599983
1712230722014741PURNIMA MURASING ST54.7200012
1713230715013080NEEUKRA MOGST54.7200012
1714230723014865RAJESH DASSC54.7200012
1715230716013538JHUMA SINHAUR54.7200012
1716230714012940KANCHAN DEBNATHUR54.7200012
1717230718014193RUPALI SABARSC54.6800003
1718230715013467SONALI DEBNATHUR54.6800003
1719230718014118MOUSUMI DEBBARMAST54.6619987
1720230716013619JIMI DEBNATHUR54.6399994
1721230714012968TAMANNA SINHAUR54.6399994
1722230714012671NILO MANI CHAKMAST54.5999985
1723230721014714SNEHA DEYUR54.5200005
1724230724015052BIJAN CHANDRA NATHUR54.5019989
1725230727015496MINUSH KUMAR REANGST54.4799995
1726230726015281RAKHI DASSC54.4799995
1727230719014358NIMAN CHAKMAST54.4519997
1728230715013385ANILISHA DEBBARMAST54.4000015
1729230714012936KRABAICHING MOGST54.4000015
1730230718014127PRIYAJIT BHOWMIKUR54.4000015
1731230727015441DIPAK MURASINGST54.3600006
1732230718014208AMISHA DEBBARMAST54.3199997
1733230715013068PRIYA MOGST54.3199997
1734230724015028DEEPANJALI MURASINGST54.2980003
1735230718014234PRABIR DEBBARMAST54.2799988
1736230714012669SANJU MOGST54.2400017
1737230717014050BIKRAM JAMATIAST54.2400017
1738230714012865RASHMI CHAKMA ST54.1599998
1739230715013402ULIEM DEBBARMAST54.1599998
1740220806010098ALIJA DEBBARMAST54.1199989
1741230714012912MAHI DEBBARMAST54.0800018
1742230715013167RESTU DEBBARMAST54.0740013
1743230715013235JAYASREE DASSC54.0400009
1744230715013217PINAK MALAKARSC54.0340004
1745230719014432SUBHANKAR BANIKUR54.0
1746230721014623PRIYA DASSC53.987999
1747230721014666ANJALI DEYUR53.9780006
1748230714013052ANURAG CHANDA UR53.9599991
1749230726015341ANAMIKA DASSC53.9199982
1750230717013725AMIT TRIPURAST53.9199982
1751230715013162SUMAN TRIPURAST53.9199982
1752230716013618RAMKRISHNA GHOSHUR53.9140015
1753230727015472NANSA TRIPURAST53.8800011
1754230727015481ANAMIKA PAULUR53.8800011
1755230717013905KHUMAIKA DEBBARMA ST53.8279991
1756230714012841SAMARPITA MUNSIUR53.8279991
1757230722014805SANJU CHAKMAST53.7599983
1758230724014977PAPIYA DEBNATHUR53.7599983
1759230726015186JAYANTA BHOWMIKSC53.7599983
1760230718014099IVY DASSC53.7319984
1761230727015480KAMALJIT DEBBARMAST53.7000008
1762230720014471TAPATI SHILURPWD53.6459999
1763230727015399SANTANA DASSC53.6399994
1764230726015337ABHAY DASSC53.5600014
1765230324012272DEBANJANA CHAKRABORTY UR53.5159988
1766230715013216SANGA HALAMST53.4399986
1767230715013440MAMPI BISWASUR53.4399986
1768230717013901PRIYANKA SAHAUR53.4399986
1769230726015291ALAMGIR HOSSAINUR53.4339981
1770230724015050PUJA DEBNATHUR53.3600006
1771230714012729RIMPA DEBUR53.3600006
1772230720014518NIKSENGRI MARAKST53.3600006
1773230715013443SUMIT SINHAURESM53.3320007
1774230725015167HANI KAIPENGST53.2980003
1775230717013895RABINA BEGAMUR53.2799988
1776230714012863LALSANSUAKA REANGST53.2000008
1777230721014635SUJAN SARKARSC53.1819992
1778230717013718SONIA DEBBARMAST53.1599998
1779230718014136DIBYAJYOTI PARIALUR53.1599998
1780230715013118ANKITA PAULUR53.0800018
1781230715013417GOUTAM MARARUR53.0800018
1782230719014386TAMITA RANI TRIPURAST53.0600014
1783230714012986LIPIKA DASSC53.0519981
1784230725015180SANGITA DATTAUR53.0400009
1785230726015295ABINA CHAKMAST53.0400009
1786230720014548MISTU DASSC53.0400009
1787210919007548SMITA SARKARUR53.0279999
1788230727015493IMAN HOSSAINUR53.0
1789230722014827SUPRIYA MALAKARSC52.9599991
1790230718014139RAJKUMAR TRIPURAST52.9599991
1791230715013470RIYA SAHAUR52.9539986
1792230718014111ROMA JAMATIAST52.9259987
1793230717014037PUJA CHAKRABORTYUR52.9140015
1794230720014484SAHIL CHAKMAST52.8800011
1795230720014540PUJA SHILUR52.8800011
1796230718014128LABANI SARKARSC52.8800011
1797230716013625HRISHITA DASSC52.8400002
1798230714012807PRASENJIT MALAKARSC52.8400002
1799230725015148TRISHNA NAMASC52.8400002
1800230726015359NUKSON DEBBARMAST52.8400002
1801230721014708MADHURI BISWASSC52.7999992
1802230726015268KHUMTAYA BHAKTI MOLSOMST52.7599983
1803230723014911SHANTANU NAMASC52.7480011
1804230717014019KAMALA DEBBARMAST52.7200012
1805230718014203APARNA MAJUMDERUR52.7200012
1806230726015283KARANJIT DASSC52.7019997
1807230717013841JAYANTA DEBNATHUR52.6860008
1808230721014619SUBAJIT BARUA UR52.6800003
1809230714012840RAKHI DASSC52.6800003
1810230714012797SANDHYARANI DEBBARMAST52.6399994
1811230717013834JUGENDRA TRIPURAST52.5999985
1812230720014552DIBANA TRIPURAST52.5999985
1813230715013300GANGA JAMUNA TRIPURAST52.5200005
1814230721014634SWARNA DEBNATHUR52.5079994
1815220811010979PUNAM KAMKARSC52.4799995
1816230714012766PRATIVA RANI DASSCPWD52.4799995
1817230722014821WILLIAM DEBBARMA ST52.4799995
1818230714012752SWAPNA MALA TRIPURAST52.4399986
1819220809010710INDRANI SARKARSC52.4399986
1820230715013408KANAK LATA DASSC52.4399986
1821230727015461BARNALI HRISHI DASSC52.4059982
1822230718014233JHUMA BIBIUR52.394001
1823230716013514SURAJIT MURASINGST52.2799988
1824230717013879DEEP DEBNATHUR52.2799988
1825230725015069TANMOY DASSC52.2400017
1826230714013000ASHA DEBUR52.2400017
1827230720014549JESMI TRIPURAST52.2400017
1828230714012760MOUMITA DASSC52.2000008
1829230714012744SHANMA DEBBARMAST52.2000008
1830230717013745AJOY CHANDRA DASSC52.1199989
1831230722014842ARUP NAMASC52.0800018
1832230714012851SANGITA DASSC52.0800018
1833230724015026RITU SARKARSC52.0400009
1834230727015477BRISTI DASSC52.0
1835230716013575KELISON DEBBARMAST51.9599991
1836230717013994MOUMITA BHATTACHARJEEUR51.9000015
1837230727015505PAPPI NATHUR51.8860016
1838230714012756PARASMITA DEBBARMAST51.8800011
1839230714012922MRACHANU MOGST51.7999992
1840230715013070SUJATA DEBBARMA ST51.7200012
1841230724015016SUSMITA DASSC51.7200012
1842230718014083ANGKRITA RABIDASSC51.6399994
1843230718014241BIJOY BHOWMIK UR51.5999985
1844230717013985AMLA RANI TRIPURAST51.5719986
1845230727015520JAHARILE DEBBARMAST51.5660019
1846230718014260MANISHA CHAKMA ST51.5600014
1847230717014031SUSHMA DEBBARMAST51.5600014
1848220819011847GAUTAM DEBBARMAST51.4900017
1849230717013935ANJANA TRIPURAST51.4799995
1850230727015402MOUSHAMI DASSC51.4799995
1851230716013479KARISHMA DEBBARMAST51.4799995
1852230716013472SAMPLI DEBBARMAST51.4799995
1853230725015091NISTHA TRIPURA ST51.4399986
1854230726015310NAITHAKTI DEBBARMAST51.4000015
1855230716013673KAJAL DASUR51.2579994
1856230716013500KANIKA DEBBARMAST51.1660004
1857230727015414ASHOK DASSC51.1419983
1858230724014994AJAYA DEBNATHUR51.1199989
1859230722014752PUJA DASUR51.1199989
1860230726015315BIPASHA DASSC51.0800018
1861230726015333MITHUN REANGST51.0800018
1862230714012832SAGAR CHAKRABORTYUR51.0800018
1863230714012985JOYSREE SARKARSC51.0400009
1864230719014406PAYEL DASSC51.0
1865230716013501SUHENA AKTARUR51.0
1866230726015181ANKITA DASSC50.9599991
1867230720014460ANITA NOATIAST50.8400002
1868230714012897DARMIJOY REANGST50.7999992
1869230714012907SUGATA CHAKMAST50.7999992
1870230715013141HERMIS CHAKMAST50.7999992
1871230720014453SOMA CHAKRABORTYUR50.737999
1872230717013932SAGARIKA TRIPURAST50.7200012
1873230715013258UTPAL BANIKUR50.7140007
1874230727015426KHUMJA DEBBARMAST50.6980019
1875230718014086EDISON DEBBARMAST50.6679993
1876220809010712PRITY KURMIUR50.6399994
1877230720014538KASARANG TRIPURAST50.6399994
1878230717014052PIRAN BATI REANGST50.5999985
1879230717013848DEBIKA DEBBARMAST50.5880013
1880230722014852KAMALJIT DEBBARMASTPWD50.5779991
1881230720014581AVIJIT DAS SC50.5719986
1882230721014660URMISHA MALLIKSC50.4679985
1883230716013586MANJU CHAKMAST50.4399986
1884230727015451CHIRANJIT MAJUMDARURPWD50.4280014
1885230714012895DIPALI TRIPURA ST50.4000015
1886230714012648KISHAN DEBBARMA ST50.3600006
1887230727015452AKASH MALAKARSC50.3600006
1888230715013416REEMA SINHAUR50.3479996
1889230723014923CHANDRA MOGST50.3199997
1890230727015403SAMPLI DEBBARMA ST50.3019981
1891230715013077SACHI MOHAN MURASINGST50.2799988
1892220819011723SHILPI MOGST50.0800018
1893230723014885PAPI REANGST50.0
1894230726015320ALUMI TRIPURAST50.0
1895230723014914SANGITA SHARMAUR49.9199982
1896230714012848SUMANGAL CHAKMAST49.9199982
1897230714012833BIMAL TRIPURAST49.8800011
1898230717013798ROHIT MOGST49.7200012
1899230717013889HEMABALA JAMATIAST49.7019997
1900230715013433KAMAS TRIPURAST49.5600014
1901230716013524RUPALI TRIPURAST49.5600014
1902230725015123AMRIT LAL DASSC49.5379982
1903230727015365KHUNJA JAMATIAST49.5079994
1904230717013875RASMITA REANGST49.2400017
1905230727015469MANIKA DEBBARMAST49.2000008
1906230719014374SANGITA SHILUR49.1879997
1907230727015456SUSMITA TRIPURA ST49.1599998
1908230715013308RAJASREE DEBBARMAST49.1599998
1909230715013169PUJA GHOSHUR49.1599998
1910230719014426HRIDAY DEBBARMAST49.0800018
1911230714012710PAMPA DASSC49.0800018
1912230715013248SUPTA NAMASC49.0400009
1913230718014072ABERI DASSC49.0400009
1914230727015446RUPALI PAULUR49.0180016
1915230720014481HAPPY NATHUR49.0060005
1916230715013161SAGARIKA MALAKARSC49.0
1917230714012819JUMI DEBBARMAST49.0
1918230722014730BULTI NOMOSUDRA SC48.9599991
1919230718014204KABITA CHAKMAST48.9599991
1920230726015289PRASENJIT TRIPURAST48.8800011
1921230723014904SAMIR TRIPURAST48.8339996
1922220808010625NISHITA MUNDAST48.8279991
1923230714012701PRIYANKA RUDRA PAULUR48.8120003
1924230717013735DULAN MALAKAR SC48.8120003
1925230715013147PAYEL DEYUR48.7200012
1926230715013174UCHIDA MOGST48.7200012
1927230725015170PRATIK KUMAR JAMATIA ST48.7140007
1928230722014762PURNIMA SAHAUR48.7080002
1929230715013126JAYANTI NAGUR48.6860008
1930230721014716DIPA DASSC48.6399994
1931230719014296RITA NOATIAST48.5999985
1932230713012613ARPANA DEBBARMAST48.5600014
1933230722014792HRIDAY DASSC48.4799995
1934230629012509PRANITA MALAKAR SC48.4580002
1935230720014469PRASENJIT SARKARSC48.4459991
1936230720014482KUHILYA HALAMST48.4000015
1937230725015104BIDESH DEBBARMAST48.382
1938230714012903RIYASH DEBBARMAST48.3600006
1939230711012553NAYANA CHAKMA ST48.2919998
1940230714012666ARBIN CHAKMAST48.2799988
1941230719014389SOMA BISWASSC48.2579994
1942220808010568RUDRA DEBBARMAST48.2400017
1943230715013421DANIYEL TRIPURAST48.2400017
1944230717013896ANURADHA SUKLA BAIDYASC48.1199989
1945230722014824WILLIAM JAMATIAST48.0800018
1946230727015379BABITA DEBNATHUR48.0740013
1947230724015000CHANDIKA DEBBARMAST48.0
1948230717013957MANIK TRIPURAST47.8400002
1949230717013867NEHABALA JAMATIAST47.8279991
1950230714012682SAHENA DEBBARMA ST47.8059998
1951230714012890PREMTOSH DEBBARMAST47.7999992
1952230721014691MOUSUMI DEBBARMAST47.6739998
1953230714012952PRITI DEBBARMAST47.6279984
1954230726015254PAHAR JAMATIAST47.5600014
1955230725015157DILTU MALAKARSC47.382
1956230717013933SAROSH DEBBARMAST47.3600006
1957230714012885ANKITA ROYUR47.3199997
1958230715013356SAMUEL DEBBARMAST47.2799988
1959230714012811DEBASHISH REANGST47.2799988
1960230722014795ARABI DEBBARMA ST47.2799988
1961230715013261DRISTI CHAKMAST47.2739983
1962230727015514ANAMIKA DASSC47.1800003
1963230714012655NANKI SHILUR47.1199989
1964230726015279BHARAT DEBBARMAST47.0400009
1965230723014856PRAMILA JAMATIAST46.8800011
1966230719014392APAN CHAKMAST46.7999992
1967230714012852BIBHU MALAKARSC46.7999992
1968230717013803NARMITA DASSC46.7599983
1969230717013823PAYEL TRIPURAST46.7299995
1970230719014355SADHANA MOHAN JAMATIA ST46.6800003
1971230716013657KRIPA RANI MURASINGST46.5999985
1972230722014786BISHAL HRISHI DASSC46.4799995
1973230717014020ANITA DEBBARMAST45.9599991
1974230713012640TUSHAR HRISHI DASSC45.7999992
1975230726015307SRIYA JAMATIAST45.7599983
1976230716013705RELLY JAMATIAST45.7540016
1977230717013931DIPA MARAKST45.6580009
1978230724015058TANUJ MAJUMDERURPWD45.6220016
1979230717013790PAITHAK DEBBARMAST45.3380013
1980220808010545BEAUTY SARKARSC45.3320007
1981230716013530NIKITA DASSC45.2000008
1982230718014213MANJIT TRIPURAST45.1199989
1983230717013860TULA RANI CHAKMAST45.0
1984230721014709PAPIYA DASSC44.9199982
1985230715013211ROHITA CHAKMAST44.9199982
1986230719014385RANABATI REANGST44.8120003
1987230715013148JINTA DEBBARMAST44.7319984
1988230719014315BABITA REANGST44.3600006
1989210731005408RAKHI RANI DASSC44.2280006
1990230715013286SUMA DEBBARMAST43.9939995
1991230725015116JYOSHMITA DEBBARMAST43.9780006
1992230714012679USHA TRIPURAST43.9199982
1993230716013477BASANTA JAMATIAST43.7599983
1994230727015516PRAMESH DEBBARMAST43.5320015
1995230725015108MOUMITA DASSC43.4860001
1996230718014088RATNA CHAKMAST43.4799995
1997230723014879PIRSHAKA DEBBARMAST43.4519997
1998230719014408SUJINA TRIPURAST43.3199997
1999230719014410KHUMBAR DEBBARMAST43.1199989
2000230727015389SUKUNTALA DEBBARMAST43.1199989
2001230727015462PRIYANKA CHAKMAST43.1199989
2002230715013139MARIA TRIPURA ST43.0400009
2003230714013049DEVOJUTI MALAKARSC43.0
2004230717013929AMRITA HALAMST42.7999992
2005230714012906UPAJOY TRIPURAST42.1599998